‘Projekte’

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Rrjeti 23 Projekti “Rrjeti 23” ka për qëllim përparimin e ndikimit të shoqatave civile në proqesin e aderimit në Bashkimin Europian përmes kyçjes active në ndjekjen dhe evaluimin e politikave dhe shqyrtimin e legjislativës së BE, me fokus në Kapitullin 23 – Gjyqësorin dhe të drejtat themelore. Projekti ofron përparim […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: EPINET Në periudhën shkurt 2013 – Prill 2013, EPI zbatoi projektin “Aplikimi I njohurive mbi UE-në”, te mbështetur nga Ambasada Britanike në Republikën e Maqedonisë, me një qëllim të veçantë – krijimin e një rrjeti joformal te profesionistëve të rinj qe studimet pasdiplomike dhe te doktoratures që trajtojnë […]

IPA monitorim: Partneriteti në përdorimin e fondeve të UE-së në Republikën e Maqedonisë Grant I vogel për hulumtime në kuadër të programit të USAID-it për mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile për rëndësinë e parimit të partneritetit në mes të institucioneve shtetërore dhe të shoqërisë civile në përdorimin e fondeve të UE-së. Hulumtimi është kryer […]

5
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq