U prezentua “Draft - raporti në hije për Kapitullin 23 për periudhën qershor 2018 – mars 2019”.

Draft - raporti i katërt në hije për Kapitullin 23 për periudhën qershor 2018 – mars 2019 u prezentua në dialogun për politikë “Reformat në Kapitullin 23” të organizuar në suaza të projektit “Rrjeti 23 – Rrjetësim për ndikim (NETWIT 23)”, i implementuar nga Instituti për politikë evropiane (EPI) dhe Komiteti Helsinkit për të Drejtat e Njeriut.

EPI – pjesë e rrjetit të Komisionit Evropian për jodiskriminim dhe barazi gjinore

Nga Janari i vitit 2019 Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI) merr pjesë në punën e rrjetit të Komisionit Evropian “Rrjeti evropian i ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jodiskriminim“.

Reagimi i Rrjetit 23 për propozim – modelin për inkuadrimin e organizatave qytetare në negociatat me BE-në

Rrjeti 23 dërgoi komente për propozim–modelin për inkuadrimin e organizatave qytetare në negociatat për anëtarësim në BE.

BLOG

PROJEKTE

RRJETE

 • EELN

  Në bashkëpunim me Univerzitetin në Utreht, Migration Policy Group dhe Human European Consultancy, që nga janari i vitit 2019, EPI merr pjesë në punën e rrjetit të Komisionit Evropian “Rrjeti evropian i ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jodiskriminim“ (EELN). EELN punon në ndjekjen e përshtatjes së legjislacionit vendor për jodiskriminim dhe barazi gjinore me acquis të BE-së në të gjitha vendet anëtare të BE-së, EFTA shteteve dhe shteteve kandidate. Pjesë e detyrave të rrjetit është edhe këshillimi i Komisionit Evropian për pyetje që janë nën kompetencat punuese të saja.

 • FRANET

  FRANET është rrjet hulumtues multidisciplinor i Agjensioni të Bashkimit Evropian për të drejta themelore, i themeluar në vitin 2011. Përfshin një partner hulumtues apo konzorcium prej secilit shtet anëtar të Bashkimit Evropian. Që nga viti 2018, FRANET u zgjerua duke përfshirë edhe Maqedoninë në rrjet, me EPI-n si partner hulumtues nacional. FRANET përpunon studime tematike, raporte dhe njohtime të shkurta lidhur me tema të ndryshme nga sfera e të drejtave themelore.

 • EPI NET

  Rrjet joformal i të rinjëve profesional që studimet e tyre postdiplomike dhe të doktoraturës i kanë kryer jashtë Republikës së Maqedonisë, në studime që trajtojnë tema lidhur me BE-në.

 • WB6 Advocacy Group

  Grupa për përfaqësim të gjashtëshes të Ballkanit Perëndimor (WB6 AG) paraqet inicijativë të organizatave hulumtuese të Ballkanit Perëndimor që kanë për qëllim shpejtësimin dhe lehtësimin e zgjerimit të Bashkimit Evropian kah Ballkani Perëndimor.

 • TEN

  Rrjeti Mendo për Evropën (Think for Europe Network) përbëhet nga organizatat joprofitabile hulumtuese të Ballkanit Perëndimor, që fokusohen në procesin e integrimit evropian dhe janë të përkushtuara në krijimin dhe përfaqësimin e politikave të bazuara në fakte.

 • Rrjeti 23

   Rrjeti 23 përbëhet prej organizatave qytetare të cilat me aktivitetet e tyre të rregullta njdekin dhe vlerësojnë politikat e Kapitullit 23 – gjyqësori dhe të drejtat themelore dhe i përfaqësojnë qëndrimet e tyre dhe rekomandimet e tyre në këto sfera para autoriteteve publike.

DONATORËT

RRJETET SOCIALE

Зоран Билбилоски: Во напорите за што поголема заштита на човекови права, треба да се истакне и новата надлежност што треба да се реализира со ГО, а тоа е Народниот правобранител да биде надворешен механизам за контрола на работата на полицијата и затворската полиција.

Зоран Билбилоски: Иако реформите изминатиот период во правосудството беа на највисоко ниво на агендата на Владата, сепак повторно заклучокот е дека најголема недоверба се укажува на работата на судската власт. Перцепцијата е дека судските одлуки се донесуваат под влијанија.

Владимир Ѓоргиев: Со новите законски измени, на ДКСК му се даде надлежност да постапува по предметите по пријави од укажувачи и она што е особено е сензибилизирано, ДКСК може да постапува и во предметите на корупција. Во тој поглед, ДКСК има ограничени човекови ресурси.

Load More...

🇲🇰 Денеска се одржува конференцијата насловена како „Поглавје 23: македонското сидро или едро?“ во организација на Институтот за европска политика и Хелсиншкиот комитет за човекови права.

Целта на конференцијата е да поттикне отворена дебата помеѓу граѓанските организации, националните институции и експертите за имплементацијата и текот на реформите во Поглавјето 23 – правосудство и темелни права, во Република Северна Македонија.

Овој настан е организиран во рамки на проектот „Мрежа 23 - Вмрежување за влијание (NETWIT 23)“, кој е имплементиран од Институтот за европска политика – Скопје и Хелсиншкиот комитет за човекови права, а е финансиран од Амбасадата на Кралството Норвешка во Белград и Балканскиот фонд за демократија.

📱 Следете не на Твитер на 👉 twitter.com/epi_mk за live-tweeting од настанот.
📸 Следете го и нашиот Инстаграм профил за фотографии од настанот 👉 instagram.com/epi.skopje
---
🇦🇱 Sot mbahet konferenca “Kapitulli 23: spiranca apo vela e Maqedonisë së Veriut?” organizuar nga Instituti për politikë evropiane dhe Komiteti Helsinkit për të Drejtat e Njeriut.

Qëllimi i konferencës është të nxisë debatë të hapur mes organizatave qytetare, institucioneve nacionale dhe ekspertëve për implementimin dhe rrjedhën e reformave në Kapitullin 23 - gjyqësori dhe të drejtat themelore, në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Kjo ngjarje organizohet në suaza të projektit “Rrjeti 23 - Rrjetësim për ndikim (NETWIT 23)”, që implementohet nga Instituti për politikë evropiane - Shkup dhe Komiteti Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, kurse finansohet nga Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze në Beograd dhe Fondit Ballkanin për Demolraci.

Na ndiqni në 📱 Twitter 👉 twitter.com/epi_mk dhe në profilin tonë në 📸 Instagram 👉 instagram.com/epi.skopje për fotografi dhe qëndrime nga ngjarja.
---
🇬🇧 The conference “Chapter 23: Taking out or putting wind in our sails” organized by the European Policy Institute and Helsinki Committee for Human Rights is happening today in Skopje.

The goal of this conference is to initiate an open debate between the civil society organizations, the state institutions and the experts for implementing the reforms in the Chapter 23 - Judiciary and fundamental rights.

This event is part of the project Network 23 – Networking for impact (NETWIT 23). The project „Network 23 – Networking for impact (NETWIT 23)“ is funded by the Embassy of the Kingdom of Norway in Belgrade and the Balkan Trust for Democracy.

📱 Follow our Twitter account for live-tweeting from the event 👉 twitter.com/epi_mk
📸 Follow our Instagram profile for photos from the event 👉 instagram.com/epi.skopje
... See MoreSee Less

View on Facebook
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq