EPI fitues i grantit institucional i programës të Civica Mobilitas

Instituti për politikë evropiane (EPI) është nji nga 15 organizatat që fituan grant institucional.

U prezentua “Draft - raporti në hije për Kapitullin 23 për periudhën qershor 2018 – mars 2019”.

Draft - raporti i katërt në hije për Kapitullin 23 për periudhën qershor 2018 – mars 2019 u prezentua në dialogun për politikë “Reformat në Kapitullin 23” të organizuar në suaza të projektit “Rrjeti 23 – Rrjetësim për ndikim (NETWIT 23)”, i implementuar nga Instituti për politikë evropiane (EPI) dhe Komiteti Helsinkit për të Drejtat e Njeriut.

EPI – pjesë e rrjetit të Komisionit Evropian për jodiskriminim dhe barazi gjinore

Nga Janari i vitit 2019 Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI) merr pjesë në punën e rrjetit të Komisionit Evropian “Rrjeti evropian i ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jodiskriminim“.

BLOG

PROJEKTE

RRJETE

 • EELN

  Në bashkëpunim me Univerzitetin në Utreht, Migration Policy Group dhe Human European Consultancy, që nga janari i vitit 2019, EPI merr pjesë në punën e rrjetit të Komisionit Evropian “Rrjeti evropian i ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jodiskriminim“ (EELN). EELN punon në ndjekjen e përshtatjes së legjislacionit vendor për jodiskriminim dhe barazi gjinore me acquis të BE-së në të gjitha vendet anëtare të BE-së, EFTA shteteve dhe shteteve kandidate. Pjesë e detyrave të rrjetit është edhe këshillimi i Komisionit Evropian për pyetje që janë nën kompetencat punuese të saja.

 • FRANET

  FRANET është rrjet hulumtues multidisciplinor i Agjensioni të Bashkimit Evropian për të drejta themelore, i themeluar në vitin 2011. Përfshin një partner hulumtues apo konzorcium prej secilit shtet anëtar të Bashkimit Evropian. Që nga viti 2018, FRANET u zgjerua duke përfshirë edhe Maqedoninë në rrjet, me EPI-n si partner hulumtues nacional. FRANET përpunon studime tematike, raporte dhe njohtime të shkurta lidhur me tema të ndryshme nga sfera e të drejtave themelore.

 • EPI NET

  Rrjet joformal i të rinjëve profesional që studimet e tyre postdiplomike dhe të doktoraturës i kanë kryer jashtë Republikës së Maqedonisë, në studime që trajtojnë tema lidhur me BE-në.

 • WB6 Advocacy Group

  Grupa për përfaqësim të gjashtëshes të Ballkanit Perëndimor (WB6 AG) paraqet inicijativë të organizatave hulumtuese të Ballkanit Perëndimor që kanë për qëllim shpejtësimin dhe lehtësimin e zgjerimit të Bashkimit Evropian kah Ballkani Perëndimor.

 • TEN

  Rrjeti Mendo për Evropën (Think for Europe Network) përbëhet nga organizatat joprofitabile hulumtuese të Ballkanit Perëndimor, që fokusohen në procesin e integrimit evropian dhe janë të përkushtuara në krijimin dhe përfaqësimin e politikave të bazuara në fakte.

 • Rrjeti 23

   Rrjeti 23 përbëhet prej organizatave qytetare të cilat me aktivitetet e tyre të rregullta njdekin dhe vlerësojnë politikat e Kapitullit 23 – gjyqësori dhe të drejtat themelore dhe i përfaqësojnë qëndrimet e tyre dhe rekomandimet e tyre në këto sfera para autoriteteve publike.

DONATORËT

RRJETET SOCIALE

From 14th till 20th of July @crdefenders organize the Human Rights Defenders school. EPI's Ardita Vejseli is participating this school, that offers young activists the opportunity to learn from experts and gain practical experience on human rights issues impacting the #WB.

EPI's director @skacarska is presenting the policy brief “Civil Society and Youth Engagement in the Western Balkans” at the #WBSummitPoznan . Download the policy brief here 👉 https://t.co/flHEja9ebk

2

At the #CivilSocietyForum of the #WBSummitPoznan, @skacarska discussing the issue of empowering Youth & NGOS with @EZaharievaMFA, @JerzyKwiecinski, Đuro Blanuša (@RYCOwb), Mirela Rajković (SEE Network Organisation), Miron Lukač (Mozaik Foundation) and Colin Wolfe (@eu_near)

2
Load More...

🇲🇰 Од 14 до 20 јули во Пераст, Црна Гора🇲🇪, CIVIL RIGHTS DEFENDERS организираат школа за човекови права, Human Rights Defenders. Оваа школа претставува тренинг кој им дава можност на младите активисти да учат од експерти и да стекнат практично искуство за проблемите со човековите права на Западниот Балкан.

Учесниците ќе бидат вклучени во предавања и работилници, водени од регионални и меѓународни експерти, на кои ќе имаат можност да се запознаат со праксата на Европскиот суд за човекови права, различни методи на застапување и бранење на човековите права, како и за историјатот на ЛГБТИ🏳‍🌈 правата на Западен Балкан. Исто така учесниците ќе имаат можност да истражуваат и да ги презентираат клучните проблеми со човековите права во земјите од Западниот Балкан.

Од тимот на ЕПИ на оваа школа учествува проектната асистентка Ardita Vejseli.
---
🇦🇱 Nga 14 deri më 20 korrik në Perast, Mal të Zi🇲🇪, CIVIL RIGHTS DEFENDERS organizon shkollë verore, Human Rights Defenders. Kjo shkollë paraqet trajnim që ju jep mundësi aktivistëve të rinj të mësojnë nga ekspert të ndryshëm dhe të përfitojnë përvojë praktike për problemet me të drejtat e njeriut në Ballkanin Perëndimor.

Pjesëmarësit do të jenë të kyçur në ligjerata dhe punëtori, të udhëhequra nga ekspert rajonal dhe ndërkombëtar, në të cilat do të kenë mundësi të njohtohen me praksën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, metoda të ndryshme për përfaqësim dhe mbrojtje të të drejtave të njeriut si dhe për historinë e të drejtave të LGBTI🏳‍🌈 në Ballkanin Perëndimor. Gjithashtu, pjesëmarësit do të kenë mundësi të hulumtojnë dhe të prezentojnë problemet kyçe me të drejtat e njeriut në Ballkanin Perëndimor.

Nga ekipi i EPI, në këtë shkollë merr pjesë asistentja e projekteve, Ardita Vejseli.
---
🇬🇧 From 14th till 20th of July, CIVIL RIGHTS DEFENDERS are organizing a school for human rights – Human Rights Defenders, in Persat, Montenegro🇲🇪. This school is a training event that will offer young activists the opportunity to learn from experts and gain practical experience on human rights issues impacting the Western Balkans.

The participants will attend lectures and workshops, led by regional and international experts, where will have the opportunity to get acquainted with the practice of the European Court of Human Rights, with the different methods of advocacy and defending the human rights, as well as with the history of LGBTI🏳‍🌈 rights in the Western Balkans countries. The participants will also have the opportunity do research and present the main human rights issues in the WB countries.

EPI’s project assistant Ardita Vejseli is present at this training.
... See MoreSee Less

View on Facebook

🇲🇰 „Сакам да ја потврдам Европската🇪🇺 перспектива на Западниот Балкан и гледам важна улога континуираниот реформски процес во регионот. Ние делиме ист континент, иста историја, иста култура и имаме исти предизвици. Заедно ќе ја градиме заединчката иднина.

Целосно го поддржувам и стојам зад предлогот на Европската комисија за отворање на преговори со Северна Македонија🇲🇰 и Албанија🇦🇱. Процесот на пристапување нуди единствена можност за промовирање и споделување на нашите основни вредности и интереси“ – потенцира новата претседателка на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во политичките заложби за идната Комисија (2019-2024).

Документот со политичките заложби погледнете го тука 👉 bit.ly/2NX0zwJ
---
🇦🇱 "Dua ta konfirmoj perspektivën evropiane pë Ballkanin Perëndimor dhe shof rol të rëndësishëm në procesin e reformave të vazhdueshme në rajon. Ne ndajmë kontinentin e njejtë, historinë e njejtë, kulturën e njejtë dhe kemi të njejtat sfida. Sëbashku do të ndërtojmë ardhmërinë e përbashkët.

Plotësisht mbështes propozimin e Komisionit Evropian për hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë🇦🇱. Procesi i aderimit ofron mundësi të vetme për promovim dhe shpërndarje të vlerave dhe interesave tona themelore." - potencon kryetarja e re e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen për hapat e ardhshme të politikës së Komisionit (2019-2024).

Për më shumë lexoni në linkun në vijim 👉 bit.ly/2NX0zwJ
---
🇬🇧 “I want to reaffirm the European🇪🇺 perspective of the Western Balkans and I see an important role in the continued reform process across the region. We share the same continent, the same history, the same culture, and the same challenges. We will build the same future together.

I fully support and stand behind the European Commission’s proposal to open negotiations with North Macedonia🇲🇰 and Albania🇦🇱. The accession process offers a unique opportunity to promote and share our core values and interests.” underlines President-elect Ursula von der Leyen in the political guidelines for the next Commission (2019-2024)

Read more about it here 👉 bit.ly/2NX0zwJ
... See MoreSee Less

View on Facebook
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq