Diskutim: Nëse nuk ndërmarrim masa për të mbrojtur burimet ujore, shumë lehtë mund t’i humbasim ato në mënyrë të pakthyeshme

Uji është një burim që konsumohet për një kohë të pacaktuar, dhe prej vitesh institucionet kompetente nuk kanë pasur një pasqyrë reale të cilësisë dhe sasisë së ujit në Maqedoninë e Veriut.

EPI, Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik, Oda e ndërmjetësuesëve dhe Federata holandeze e ndërmjetësuesëve nënshruan memorandum për bashkëpunim

Memorandumi për bashkëpunim është për zbatimin e projektit “Ndërmjetësoni, mos dyshoni” që finansohet nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shkup.

Mediat sociale mundësuan lirinë e shprehjes, por gjithashtu krijuan hapësirë për përhapjen e urrejtjes dhe dezinformimit

Mediat sociale kanë rritur në mënyrë eksponenciale mundësitë e shprehjes së lirë, por gjithashtu krijuan edhe sfida të reja.

BLOG

PROJEKTE

RRJETE

 • EELN

  Në bashkëpunim me Univerzitetin në Utreht, Migration Policy Group dhe Human European Consultancy, që nga janari i vitit 2019, EPI merr pjesë në punën e rrjetit të Komisionit Evropian “Rrjeti evropian i ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jodiskriminim“ (EELN). EELN punon në ndjekjen e përshtatjes së legjislacionit vendor për jodiskriminim dhe barazi gjinore me acquis të BE-së në të gjitha vendet anëtare të BE-së, EFTA shteteve dhe shteteve kandidate. Pjesë e detyrave të rrjetit është edhe këshillimi i Komisionit Evropian për pyetje që janë nën kompetencat punuese të saja.

 • FRANET

  FRANET është rrjet hulumtues multidisciplinor i Agjensioni të Bashkimit Evropian për të drejta themelore, i themeluar në vitin 2011. Përfshin një partner hulumtues apo konzorcium prej secilit shtet anëtar të Bashkimit Evropian. Që nga viti 2018, FRANET u zgjerua duke përfshirë edhe Maqedoninë në rrjet, me EPI-n si partner hulumtues nacional. FRANET përpunon studime tematike, raporte dhe njohtime të shkurta lidhur me tema të ndryshme nga sfera e të drejtave themelore.

 • EPI NET

  Rrjet joformal i të rinjëve profesional që studimet e tyre postdiplomike dhe të doktoraturës i kanë kryer jashtë Republikës së Maqedonisë, në studime që trajtojnë tema lidhur me BE-në.

 • WB6 Advocacy Group

  Grupa për përfaqësim të gjashtëshes të Ballkanit Perëndimor (WB6 AG) paraqet inicijativë të organizatave hulumtuese të Ballkanit Perëndimor që kanë për qëllim shpejtësimin dhe lehtësimin e zgjerimit të Bashkimit Evropian kah Ballkani Perëndimor.

 • TEN

  Rrjeti Mendo për Evropën (Think for Europe Network) përbëhet nga organizatat joprofitabile hulumtuese të Ballkanit Perëndimor, që fokusohen në procesin e integrimit evropian dhe janë të përkushtuara në krijimin dhe përfaqësimin e politikave të bazuara në fakte.

 • Rrjeti 23

   Rrjeti 23 përbëhet prej organizatave qytetare të cilat me aktivitetet e tyre të rregullta njdekin dhe vlerësojnë politikat e Kapitullit 23 – gjyqësori dhe të drejtat themelore dhe i përfaqësojnë qëndrimet e tyre dhe rekomandimet e tyre në këto sfera para autoriteteve publike.

DONATORËT

RRJETET SOCIALE

Focusing only on one aspect of brain drain (high unemployment) undermines the importance and causality of other aspects of such as the political, social, institutional, and educational aspects ‼️

New blog post from @epi_skopje 🇲🇰 for #MladiRini ⏬

https://t.co/Ts8OPgPHOX

Пред 20 години 🇲🇰, прва од земјите во регионот, ја потпиша ССА со 🇪🇺. Во тоа време очекувањата беа дека патот до членство ќе биде покус и дека побрзо ќе донесе промени. Денес, 20 години подоцна сѐ уште е неизвесен почетокот на преговорите за членство.
https://t.co/KZERwgBQlq

What is crypto art? How does it work and what are its implications for the environment?

Read the blog by our volunteer Jana Pavlovska “The environmental damage behind crypto art” on the youth platform MladiRini.

➡ https://t.co/Al9TEGfdbV

Load More...
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq