‘Acquis i BE dhe politikat sektorale’

Info: Companies are expected and pressured to justify their decisions and actions in dealing with social and environmental issues. In view of the stakeholders’ emerging interests of beyond companies’ financial results, Corporate sustainability becomes an important topic for regulators. Several Directives and Regulations have been adopted by European Union has adopted and implemented by the […]

Agjensioni i Bashkimit Evropian për të drejta themelore (Fundamental Rights Agency, FRA) zgjodhi Institutin për politikë evropiane – Shkup (EPI) për partner të saj nga Maqedonia për implementim të hulumtimeve lidhur me çështje nga komeptencat e saja. FRA është nji nga agjensionet e decentralizuara të Bashkimit Evropian si dhe është qendër për ekpsertizë nga sfera […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: RRPP: Kujdesi për infermierët: Analiza e politikave për kujdesin joformal në Maqedoni dhe Bosnjë dhe Hercegovinë Instituti për politikë europiane (EPI) si partnere e Qendrës për hulumtime shoqërore – Analitika nga Bosnja dhe Hercegovina, në 01.06.2016 filloi me shqyrtim projektin “Kujdesi për infermierët: analiza e politikave për kujdes joformal në Maqedoni dhe […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: Nxitja e riintegimit të qëndrueshëm të Romëve të rikthyer në Maqedoni Ky projekt ndërlidhet me projektin “Menaxhimi me pengesat për dalje të Romëve nga kufijtë e Maqedonisë” i cili  është kryer në bashkëpunim me KHAM nga Dellçeva. Projekti do të fokusohet në politikat dhe praktikat të cilat u referohen […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: Ndërtimi i gjeneratës vijuese të liderëve të ri Instituti për politikë europiane në bashkëpunim me Forumin rinor edukativ e shqyrtojnë projektin “Ndërtimi i gjeneratës vijuese të liderëve të ri”. Projekti është i finansuar nga Qendra për ndërmarje ndërkombëtare private (CIPE). Qëllimi i projektit është kyçja e grupit kryesor të liderëve të ri […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: RRPP: Qendrës për përsosmëri në krijimin e politikave për Ballkanin Perëndimor (CEPS WeB) Instituti për politikë evropiane (EPI) mer pjesë në projektin për formim të Qendrës për përsosmëri në krijimin e politikave për Ballkanin Perëndimor. Qendra do të jetë platformë për bashkim të ekspertizës dhe kapaciteteve të anëtarëve organizues të rrjetit Mendo […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: Forcimi i organizatave për mbrojtjen e konsumatorëve për shërbime më të mira komunale në EJL EPI, si  partner merr pjesë në realizimin e projektit “Forcimi i organizatave për mbrojtjen e konsumatorëve për shërbime më të mira komunale në Evropën Juglindore”. Qëllimi kryesor i projektit është forcimi i kapaciteteve të organizatave […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: RRPP: Auditimi i Performancës dhe Vlerësimi i Politikave: Në vijë të njejtë ose paralele? Vendet e përfshira: Serbia, Maqedonia dhe Mali i Zi. Institucionet e përfshira: 1. Qendra për Politikë Evropiane (CEP) 2. Instituti për Politikë Evropiane (EPI) 3. Instituti Alternativa (IA) Koordinator i Projektit: Milena Lazarevic Kontakt: [email protected] Web: http://www.rrpp-westernbalkans.net Përshkrim i shkurtër: […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: RRPP: (Pa) barazia në mbrojtjen sociale: Analiza në shumë nivele e ndërseksionalitetit në ofrimin e ndihmës sociale – Një studim krahasues Instituti per Politike Evropiane dhe Qendra për Hulumtime Sociale Analitika (BiH) filloi me implementimin e projektit “(Pa) barazia në mbrojtjen sociale: Analiza në shumë nivele e ndërsektorialitetit në ofrimin e […]

Qëllimi i projektit “Angazhimi i sektorit privat në edukimin për sipërmarrësi” është  të rritet kapaciteti i të rinjëve nga Maqedonia të kyçen në sipërmarrësi, të rritet roli i sektorit privat në edukimin për sipërmarrësi dhe të rritet mbështetja e politikave që  përmirësojnë kushtet ekonomike për të rinjtë në shtet. Në suaza të projektit përgatitet  hulumtim […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq