‘Projekte’

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Aplikimi i partimit të përfaqësimiit të drejtë dhe adekuat Instituti për Politikë Evropiane (EPI) – Shkup ka filluar implementimin e projektit “Aplikimi i partimit të përfaqësimiit të drejtë dhe adekuat ”  të financuar nga projekti i USAID shoqëri civile të cilin e zbaton Fondacioni Shoqëria e Hapur Maqedoni. Ne projektin punojnë  Ardita Abazi Imeri, […]

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: MATRA Projekti – Mbështetje për përmirësimin e zbatimit të medijacionit në Maqedoni MATRA Projekti “Mbështetje për përmirësimin e zbatimit të medijacionit në Maqedoni” është financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shkup, dhe implementuar nga Instituti për Politike Evropiane në Shkup në partneritet me T.S.M. Asser Instituti nnë Hagë, […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: RRPP: Kujdesi për infermierët: Analiza e politikave për kujdesin joformal në Maqedoni dhe Bosnjë dhe Hercegovinë Instituti për politikë europiane (EPI) si partnere e Qendrës për hulumtime shoqërore – Analitika nga Bosnja dhe Hercegovina, në 01.06.2016 filloi me shqyrtim projektin “Kujdesi për infermierët: analiza e politikave për kujdes joformal në Maqedoni dhe […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: Nxitja e riintegimit të qëndrueshëm të Romëve të rikthyer në Maqedoni Ky projekt ndërlidhet me projektin “Menaxhimi me pengesat për dalje të Romëve nga kufijtë e Maqedonisë” i cili  është kryer në bashkëpunim me KHAM nga Dellçeva. Projekti do të fokusohet në politikat dhe praktikat të cilat u referohen […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: Ndërtimi i gjeneratës vijuese të liderëve të ri Instituti për politikë europiane në bashkëpunim me Forumin rinor edukativ e shqyrtojnë projektin “Ndërtimi i gjeneratës vijuese të liderëve të ri”. Projekti është i finansuar nga Qendra për ndërmarje ndërkombëtare private (CIPE). Qëllimi i projektit është kyçja e grupit kryesor të liderëve të ri […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: RRPP: Qendrës për përsosmëri në krijimin e politikave për Ballkanin Perëndimor (CEPS WeB) Instituti për politikë evropiane (EPI) mer pjesë në projektin për formim të Qendrës për përsosmëri në krijimin e politikave për Ballkanin Perëndimor. Qendra do të jetë platformë për bashkim të ekspertizës dhe kapaciteteve të anëtarëve organizues të rrjetit Mendo […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: Forcimi i organizatave për mbrojtjen e konsumatorëve për shërbime më të mira komunale në EJL EPI, si  partner merr pjesë në realizimin e projektit “Forcimi i organizatave për mbrojtjen e konsumatorëve për shërbime më të mira komunale në Evropën Juglindore”. Qëllimi kryesor i projektit është forcimi i kapaciteteve të organizatave […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: RRPP: Auditimi i Performancës dhe Vlerësimi i Politikave: Në vijë të njejtë ose paralele? Vendet e përfshira: Serbia, Maqedonia dhe Mali i Zi. Institucionet e përfshira: 1. Qendra për Politikë Evropiane (CEP) 2. Instituti për Politikë Evropiane (EPI) 3. Instituti Alternativa (IA) Koordinator i Projektit: Milena Lazarevic Kontakt: [email protected] Web: http://www.rrpp-westernbalkans.net Përshkrim i shkurtër: […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: RRPP: (Pa) barazia në mbrojtjen sociale: Analiza në shumë nivele e ndërseksionalitetit në ofrimin e ndihmës sociale – Një studim krahasues Instituti per Politike Evropiane dhe Qendra për Hulumtime Sociale Analitika (BiH) filloi me implementimin e projektit “(Pa) barazia në mbrojtjen sociale: Analiza në shumë nivele e ndërsektorialitetit në ofrimin e […]

IPA monitorim: Forcimi i kontrollit parlamentar mbi përdorimin e fondeve të UE-së në Republikën e Maqedonisë Ky projekt hulumtim është mbështetur nga Programi Think and Link e Fondit Evropian për Ballkanin në vitin 2012. Produkti përfundimtar ishte një studim që përfshinte një analizë krahasuese e kryer në Maqedoni, Bullgari, Kroaci dhe Slloveni. Objektivi i këtij […]

3
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq