‘Projekte’

Acquis i BE dhe politikat sektorale: RRPP: Auditimi i Performancës dhe Vlerësimi i Politikave: Në vijë të njejtë ose paralele? Vendet e përfshira: Serbia, Maqedonia dhe Mali i Zi. Institucionet e përfshira: 1. Qendra për Politikë Evropiane (CEP) 2. Instituti për Politikë Evropiane (EPI) 3. Instituti Alternativa (IA) Koordinator i Projektit: Milena Lazarevic Kontakt: [email protected] Web: http://www.rrpp-westernbalkans.net Përshkrim i shkurtër: […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: RRPP: (Pa) barazia në mbrojtjen sociale: Analiza në shumë nivele e ndërseksionalitetit në ofrimin e ndihmës sociale – Një studim krahasues Instituti per Politike Evropiane dhe Qendra për Hulumtime Sociale Analitika (BiH) filloi me implementimin e projektit “(Pa) barazia në mbrojtjen sociale: Analiza në shumë nivele e ndërsektorialitetit në ofrimin e […]

IPA monitorim: Forcimi i kontrollit parlamentar mbi përdorimin e fondeve të UE-së në Republikën e Maqedonisë Ky projekt hulumtim është mbështetur nga Programi Think and Link e Fondit Evropian për Ballkanin në vitin 2012. Produkti përfundimtar ishte një studim që përfshinte një analizë krahasuese e kryer në Maqedoni, Bullgari, Kroaci dhe Slloveni. Objektivi i këtij […]

IPA monitorim: Forcimi i kontrollit parlamentar mbi fondet e UE-së në Ballkanin Perëndimor Në gusht 2013, EPI në bashkëpunim me Fondacionin Westminster për Demokraci ka filluar me përgatitjen e një Doracaku për kontrollin parlamentar mbi përdorimin e fondeve të IPA-s në Ballkanin Perëndimor, pjesëmarrje ne një konference rajonale për prezantimin e Doracakut dhe të organizoje […]

IPA monitorim: IPADATA Pjesë e këtij projekti ishte krijimi i një mjeti të internetit për të monitoruar përdorimin e fondeve të IPA-së në vend, duke perfshire edhe mekanizma për vizuelizimin e të dhënave. Projekti arriti të rrisë interesin e publikut dhe aktorëve të tjerë te interesuar për përdorimin e IPA-s. Baza e të dhënave ofron […]

IPA monitorim: IPA PRAG II Një grup joformal i think-tenk/eve vendore dhe organizatave të shoqërisë civile inicuan propozim tek Sekretariatit për çështje evropiane përfshirjen e strukturuar te OJQ-ve në procesin e programimit të IPA 2. Rrjeti përbëhet nga Eko-svest, Analytica, Qendra Maqedonase për Trajnime Evropiane, Qendra për komunikim civil, Zenith, Front 24/12, Reaktori dhe Institutit […]

Projekti “Debata nacionale demokratike – promovimi i tranzicionit të suksesshëm demokratik në Maqedoni”,  finansuar nga National Endowment for Democracy, ka për qëllim të mundëson forum për shkëmbim të ideve, përmes kyçjes direkte të qytetarëve dhe pjesëmarrjes së tyre në procesin e debatës publike dhe kontribut në krijimin e politikave publike. Forumi mundëson njohuri burimore për […]

Qëllimi i projektit “Angazhimi i sektorit privat në edukimin për sipërmarrësi” është  të rritet kapaciteti i të rinjëve nga Maqedonia të kyçen në sipërmarrësi, të rritet roli i sektorit privat në edukimin për sipërmarrësi dhe të rritet mbështetja e politikave që  përmirësojnë kushtet ekonomike për të rinjtë në shtet. Në suaza të projektit përgatitet  hulumtim […]

Institutit për politikë evropiane – Shkup (EPI) filloi me zbatimin e projektit Rrjeti 23 – Rrjetësim për ndikimin (NETWIT 23) më 15 maj, 2018. Qëllimi i përgjithhsëm i projektit është të kontribuojë në zmadhimin e ndikimit të shoqërisë civile në krijimin e politikave në Kapitullin 23 – gjyqësori dhe të drejtat themelore, në kontekst të integrimit […]

Kohëzgjatja e projektit: Janar – Dhjetor 2018 Lokacioni: Shkup dhe tre zonat tjera të apelit (Shtip, Manastir dhe Gostivar) Mbështetja financiare e shprehur në euro: 9.991 EUR Qëllimi i projektit është të avancohet zbatimi i vlerësimit të ndikimit të rregullativës (VNR) në korpusin e ligjeve që dalin nga Reformat në gjyqësorin në Republikë e Maqedonisë. -Të njihet dobia […]

3
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq