‘IPA monitorim’

IPA monitorim: Forcimi i kontrollit parlamentar mbi përdorimin e fondeve të UE-së në Republikën e Maqedonisë Ky projekt hulumtim është mbështetur nga Programi Think and Link e Fondit Evropian për Ballkanin në vitin 2012. Produkti përfundimtar ishte një studim që përfshinte një analizë krahasuese e kryer në Maqedoni, Bullgari, Kroaci dhe Slloveni. Objektivi i këtij […]

IPA monitorim: Forcimi i kontrollit parlamentar mbi fondet e UE-së në Ballkanin Perëndimor Në gusht 2013, EPI në bashkëpunim me Fondacionin Westminster për Demokraci ka filluar me përgatitjen e një Doracaku për kontrollin parlamentar mbi përdorimin e fondeve të IPA-s në Ballkanin Perëndimor, pjesëmarrje ne një konference rajonale për prezantimin e Doracakut dhe të organizoje […]

IPA monitorim: IPADATA Pjesë e këtij projekti ishte krijimi i një mjeti të internetit për të monitoruar përdorimin e fondeve të IPA-së në vend, duke perfshire edhe mekanizma për vizuelizimin e të dhënave. Projekti arriti të rrisë interesin e publikut dhe aktorëve të tjerë te interesuar për përdorimin e IPA-s. Baza e të dhënave ofron […]

IPA monitorim: IPA PRAG II Një grup joformal i think-tenk/eve vendore dhe organizatave të shoqërisë civile inicuan propozim tek Sekretariatit për çështje evropiane përfshirjen e strukturuar te OJQ-ve në procesin e programimit të IPA 2. Rrjeti përbëhet nga Eko-svest, Analytica, Qendra Maqedonase për Trajnime Evropiane, Qendra për komunikim civil, Zenith, Front 24/12, Reaktori dhe Institutit […]

IPA monitorim: Partneriteti në përdorimin e fondeve të UE-së në Republikën e Maqedonisë Grant I vogel për hulumtime në kuadër të programit të USAID-it për mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile për rëndësinë e parimit të partneritetit në mes të institucioneve shtetërore dhe të shoqërisë civile në përdorimin e fondeve të UE-së. Hulumtimi është kryer […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq