Partneriteti në përdorimin e fondeve të UE-së në Republikën e Maqedonisë

IPA monitorim: Partneriteti në përdorimin e fondeve të UE-së në Republikën e Maqedonisë

Grant I vogel për hulumtime në kuadër të programit të USAID-it për mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile për rëndësinë e parimit të partneritetit në mes të institucioneve shtetërore dhe të shoqërisë civile në përdorimin e fondeve të UE-së. Hulumtimi është kryer gjatë një periudhe prej 6 muajsh duke kryer një analizë të situatës aktuale, intervistimit te palëve te interesuara dhe rekomandime për përmirësimin e situatës.

Post by epiadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *