Posts Tagged
‘Raporti në hije’

ShtëpiRaporti në hije
Ky raport i bashkon në përfshirje të përgjithshme dhe të vetme, të gjitha përfundimet, gjetjet dhe rekomandimet që dalin nga ndjekja e sferave të strukturuara në Kapitullin 23 - Gjyqësori dhe të drejtat themelore. Raporti i hartua në kushte të një krize të thellë politike si rezultat i implementimit jo të suksesshëm të Marrëveshjes së [...]
Ky publikim është ndihmë në realizimin e rolit të sektorit civil si vlerësues vigjilent dhe korrigjues i politikave të Qeverisë në fushat e mbuluara me Kapitullin 23 - Gjyqësori dhe të drejtat themelore. Ky është një perceptim i organizatave qytetare për realizimin e standardeve demokratike evropiane në Republikën e Maqedonisë, i mbështetur në monitorimin e [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq