‘Demokracia dhe sundimi i së drejtës’

QËLLIMI I PROJEKTIT: Të avancojë promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Maqedoninë e Veriut duke mbështetur angazhimin parlamentar dhe të OSHC-ve në këtë fushë.   QËLLIMET SPECIFIKE TË PROJEKTIT:   Sigurim i monitorimit të strukturuar dhe kontribut për angazhim të Kuvendit dhe OSHC-ve në fushën e të drejtave të njeriut; Rritje dhe […]

Projekti: Avancimi i të drejtave themelore në kuadër të anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE. Donator: Civil Rights Defenders Kohëzgjatja: 9 muaj 01.04.2022 – 31.12.2022 Fokusi në gjyqësorin dhe politikat kundër korrupsionit në Ballkanin Perëndimor ka çuar në dobësimin e vëmendjes ndaj të drejtave themelore si një element thelbësor i Kapitullit 23: gjyqësori dhe […]

  REZYME E PROJEKTIT: Ndërmjetësoni, mos dyshoni (finansuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shkup)   Drejtues i projektit:       Instituti për politikë evropiane – Shkup   Partnerë të projektit:   Akademia e gjykatësve dhe prokurorëve publik “Pavel Shatev” Komora e ndërmjetësuesëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut Federata e ndërmjetësuesëve nga Holanda   […]

Projekti “Krijojmë të ardhmen së bashku: BE-ja dhe Ballkani Perëndimor nga perspektiva e të rinjve” kontribuon drejtpërdrejt në krijimin e politikë-bërjes inkluzive dhe pjesëmarrëse në nivelin e Bashkimit Evropian (BE), duke lejuar qytetarët e Ballkanit Perëndimor dhe BE-së të ndajnë pikëpamjet e tyre se si të zgjidhen çështjet transnacionale me interes të përbashkët. Projekti përbëhet […]

Nga Janari i vitit 2019, në bashkëpunim me Univerzitetin në Utreht, Migration Policy Group dhe Human European Consultancy, Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI), nëpërmjet koordinatores hulumtuese Biljana Kotevska, merr pjesë në punën e rrjetit të Komisionit Evropian “Rrjeti evropian i ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jodiskriminim“. Ky rrjet punon në ndjekjen e përshtatjes së legjislacionit vendor […]

Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI), implementon projektin “Bashkëpunimi Justitia: Rifitimi i besimit të qytetarëve” Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në kthimin e besimit të qytetarëve në sektorin gjyqësor nëpërmjet kyçjes së organizatave qytetare në reformat qënjësore. Qëllime specifike: 1. Sigurimi i ndjekjes së strukturuar dhe kontribut gjithpërfshirës nga ana e shoqërisë civile […]

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Monitorimi dhe vlerësimi i Sundimit i të drejtës në Ballkanin perëndimor (MERLIN WB) Projekti: Monitorimi dhe vlerësimi i Sundimit i të drejtës në Ballkanin perëndimor (MERLIN WB) Donatori: Fondacioni Europian për Ballkanin Kordinator i projektit: Insitutit për politikë Europiane (EPI) – Shkup Partnerë: Qendra për politika të sigurimit Bellgrad, Instituti […]

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Rrjeti 23 + Rrjeti 23 + Instituti për politikë europiane (EPI) – Shkup, në partneritet me Komitetin e Helsinkit për të drejtat e njeriut në RM, në 1 janar 2016 filloi me shqyrtim të projektit “Rrjeti 23 +”. Bashkëpunëtor të projektit janë: Fondacioni Qendra për modernizim të politikave – Sofje, […]

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Aplikimi i partimit të përfaqësimiit të drejtë dhe adekuat Instituti për Politikë Evropiane (EPI) – Shkup ka filluar implementimin e projektit “Aplikimi i partimit të përfaqësimiit të drejtë dhe adekuat ”  të financuar nga projekti i USAID shoqëri civile të cilin e zbaton Fondacioni Shoqëria e Hapur Maqedoni. Ne projektin punojnë  Ardita Abazi Imeri, […]

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: MATRA Projekti – Mbështetje për përmirësimin e zbatimit të medijacionit në Maqedoni MATRA Projekti “Mbështetje për përmirësimin e zbatimit të medijacionit në Maqedoni” është financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shkup, dhe implementuar nga Instituti për Politike Evropiane në Shkup në partneritet me T.S.M. Asser Instituti nnë Hagë, […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq