‘Demokracia dhe sundimi i së drejtës’

Projekti: Avancimi i të drejtave themelore në kuadër të anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE. Donator: Civil Rights Defenders Kohëzgjatja: 9 muaj 01.04.2022 – 31.12.2022 Fokusi në gjyqësorin dhe politikat kundër korrupsionit në Ballkanin Perëndimor ka çuar në dobësimin e vëmendjes ndaj të drejtave themelore si një element thelbësor i Kapitullit 23: gjyqësori dhe […]

  REZYME E PROJEKTIT: Ndërmjetësoni, mos dyshoni (finansuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shkup)   Drejtues i projektit:       Instituti për politikë evropiane – Shkup   Partnerë të projektit:   Akademia e gjykatësve dhe prokurorëve publik “Pavel Shatev” Komora e ndërmjetësuesëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut Federata e ndërmjetësuesëve nga Holanda   […]

Projekti “Krijojmë të ardhmen së bashku: BE-ja dhe Ballkani Perëndimor nga perspektiva e të rinjve” kontribuon drejtpërdrejt në krijimin e politikë-bërjes inkluzive dhe pjesëmarrëse në nivelin e Bashkimit Evropian (BE), duke lejuar qytetarët e Ballkanit Perëndimor dhe BE-së të ndajnë pikëpamjet e tyre se si të zgjidhen çështjet transnacionale me interes të përbashkët. Projekti përbëhet […]

Nga Janari i vitit 2019, në bashkëpunim me Univerzitetin në Utreht, Migration Policy Group dhe Human European Consultancy, Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI), nëpërmjet koordinatores hulumtuese Biljana Kotevska, merr pjesë në punën e rrjetit të Komisionit Evropian “Rrjeti evropian i ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jodiskriminim“. Ky rrjet punon në ndjekjen e përshtatjes së legjislacionit vendor […]

Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI), implementon projektin “Bashkëpunimi Justitia: Rifitimi i besimit të qytetarëve” Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në kthimin e besimit të qytetarëve në sektorin gjyqësor nëpërmjet kyçjes së organizatave qytetare në reformat qënjësore. Qëllime specifike: 1. Sigurimi i ndjekjes së strukturuar dhe kontribut gjithpërfshirës nga ana e shoqërisë civile […]

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Monitorimi dhe vlerësimi i Sundimit i të drejtës në Ballkanin perëndimor (MERLIN WB) Projekti: Monitorimi dhe vlerësimi i Sundimit i të drejtës në Ballkanin perëndimor (MERLIN WB) Donatori: Fondacioni Europian për Ballkanin Kordinator i projektit: Insitutit për politikë Europiane (EPI) – Shkup Partnerë: Qendra për politika të sigurimit Bellgrad, Instituti […]

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Rrjeti 23 + Rrjeti 23 + Instituti për politikë europiane (EPI) – Shkup, në partneritet me Komitetin e Helsinkit për të drejtat e njeriut në RM, në 1 janar 2016 filloi me shqyrtim të projektit “Rrjeti 23 +”. Bashkëpunëtor të projektit janë: Fondacioni Qendra për modernizim të politikave – Sofje, […]

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Aplikimi i partimit të përfaqësimiit të drejtë dhe adekuat Instituti për Politikë Evropiane (EPI) – Shkup ka filluar implementimin e projektit “Aplikimi i partimit të përfaqësimiit të drejtë dhe adekuat ”  të financuar nga projekti i USAID shoqëri civile të cilin e zbaton Fondacioni Shoqëria e Hapur Maqedoni. Ne projektin punojnë  Ardita Abazi Imeri, […]

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: MATRA Projekti – Mbështetje për përmirësimin e zbatimit të medijacionit në Maqedoni MATRA Projekti “Mbështetje për përmirësimin e zbatimit të medijacionit në Maqedoni” është financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shkup, dhe implementuar nga Instituti për Politike Evropiane në Shkup në partneritet me T.S.M. Asser Instituti nnë Hagë, […]

Projekti “Debata nacionale demokratike – promovimi i tranzicionit të suksesshëm demokratik në Maqedoni”,  finansuar nga National Endowment for Democracy, ka për qëllim të mundëson forum për shkëmbim të ideve, përmes kyçjes direkte të qytetarëve dhe pjesëmarrjes së tyre në procesin e debatës publike dhe kontribut në krijimin e politikave publike. Forumi mundëson njohuri burimore për […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq