Arkiv2014

Shtëpi2014

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Rrjeti 23 Projekti “Rrjeti 23” ka për qëllim përparimin e ndikimit të shoqatave civile në proqesin e aderimit në Bashkimin Europian përmes kyçjes active në ndjekjen dhe evaluimin e politikave dhe shqyrtimin e legjislativës së BE, me fokus në Kapitullin 23 – Gjyqësorin dhe të drejtat themelore. Projekti ofron përparim […]

Qëllimi i këtij udhëzuesi është ti ndihmon deputetët e zgjedhur dhe nëpunësit parlamentar të kuptojnë konceptin e politikës konkurente dhe ndihmës shtetërore, detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja për stabilizim dhe asociim dhe ta lehtëson kyçjen e tyre në cilësinë e mbikqyrjes të Kuvendit në këto tema.
Edhe pse publiku fokusin qëndror e vendos në suksesin e përdorimit të mjeteve, gjegjësisht sa është përqindja e përdorueshmërisë së mjeteve në dispozicion, ky hulumtim do të shkojë dhe më thellë në analizë për ta rikahësuar vëmendjen në aspektet tjera të përdorimit të ndihmës nga IPA, siç janë lloji i përdoruesëve, lloji i projekteve dhe [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq