‘Projekte’

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: EUROZUM Në nëntor 2013, Delegacioni i Unionit Evropian përmes programit Broadcasting Eruope ndau grant për produkcion të ciklit të ri të emisionit Evrozum të përkushtuar procesit te anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë ne UE.Projekti zbatohet nga Evrovizhn (si aplikant kryesor) prodhuesit të emisioneve të lidhura me UE-në, Institutit […]

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Monitorimi dhe vlerësimi i Sundimit i të drejtës në Ballkanin perëndimor (MERLIN WB) Projekti: Monitorimi dhe vlerësimi i Sundimit i të drejtës në Ballkanin perëndimor (MERLIN WB) Donatori: Fondacioni Europian për Ballkanin Kordinator i projektit: Insitutit për politikë Europiane (EPI) – Shkup Partnerë: Qendra për politika të sigurimit Bellgrad, Instituti […]

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Rrjeti 23 + Rrjeti 23 + Instituti për politikë europiane (EPI) – Shkup, në partneritet me Komitetin e Helsinkit për të drejtat e njeriut në RM, në 1 janar 2016 filloi me shqyrtim të projektit “Rrjeti 23 +”. Bashkëpunëtor të projektit janë: Fondacioni Qendra për modernizim të politikave – Sofje, […]

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Aplikimi i partimit të përfaqësimiit të drejtë dhe adekuat Instituti për Politikë Evropiane (EPI) – Shkup ka filluar implementimin e projektit “Aplikimi i partimit të përfaqësimiit të drejtë dhe adekuat ”  të financuar nga projekti i USAID shoqëri civile të cilin e zbaton Fondacioni Shoqëria e Hapur Maqedoni. Ne projektin punojnë  Ardita Abazi Imeri, […]

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: MATRA Projekti – Mbështetje për përmirësimin e zbatimit të medijacionit në Maqedoni MATRA Projekti “Mbështetje për përmirësimin e zbatimit të medijacionit në Maqedoni” është financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shkup, dhe implementuar nga Instituti për Politike Evropiane në Shkup në partneritet me T.S.M. Asser Instituti nnë Hagë, […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: RRPP: Kujdesi për infermierët: Analiza e politikave për kujdesin joformal në Maqedoni dhe Bosnjë dhe Hercegovinë Instituti për politikë europiane (EPI) si partnere e Qendrës për hulumtime shoqërore – Analitika nga Bosnja dhe Hercegovina, në 01.06.2016 filloi me shqyrtim projektin “Kujdesi për infermierët: analiza e politikave për kujdes joformal në Maqedoni dhe […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: Nxitja e riintegimit të qëndrueshëm të Romëve të rikthyer në Maqedoni Ky projekt ndërlidhet me projektin “Menaxhimi me pengesat për dalje të Romëve nga kufijtë e Maqedonisë” i cili  është kryer në bashkëpunim me KHAM nga Dellçeva. Projekti do të fokusohet në politikat dhe praktikat të cilat u referohen […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: Ndërtimi i gjeneratës vijuese të liderëve të ri Instituti për politikë europiane në bashkëpunim me Forumin rinor edukativ e shqyrtojnë projektin “Ndërtimi i gjeneratës vijuese të liderëve të ri”. Projekti është i finansuar nga Qendra për ndërmarje ndërkombëtare private (CIPE). Qëllimi i projektit është kyçja e grupit kryesor të liderëve të ri […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: RRPP: Qendrës për përsosmëri në krijimin e politikave për Ballkanin Perëndimor (CEPS WeB) Instituti për politikë evropiane (EPI) mer pjesë në projektin për formim të Qendrës për përsosmëri në krijimin e politikave për Ballkanin Perëndimor. Qendra do të jetë platformë për bashkim të ekspertizës dhe kapaciteteve të anëtarëve organizues të rrjetit Mendo […]

Acquis i BE dhe politikat sektorale: Forcimi i organizatave për mbrojtjen e konsumatorëve për shërbime më të mira komunale në EJL EPI, si  partner merr pjesë në realizimin e projektit “Forcimi i organizatave për mbrojtjen e konsumatorëve për shërbime më të mira komunale në Evropën Juglindore”. Qëllimi kryesor i projektit është forcimi i kapaciteteve të organizatave […]

2
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq