Rrjeti 23

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Rrjeti 23

Projekti “Rrjeti 23” ka për qëllim përparimin e ndikimit të shoqatave civile në proqesin e aderimit në Bashkimin Europian përmes kyçjes active në ndjekjen dhe evaluimin e politikave dhe shqyrtimin e legjislativës së BE, me fokus në Kapitullin 23 – Gjyqësorin dhe të drejtat themelore. Projekti ofron përparim në kapacitetet e shoqatave civile përmes formimit të rrjeteve inovative dhe partneriteteve për aritje të ndikimit më të madh mbi proqeseve reformuese në shtet. Me projektin sigurohet fillim i bashkëpunimit midis shoqatave civile të cilat veprojnë në nivel qendror dhe lokal dhe realizim i shemës grantuese për shoqata të selektuara.

Rezultatet e pritura nga projekti Rrjeti 23:

  • Formimi i rrjetit funksional të shoqatave civile për ndjekje dhe evaluacion të politikave nga Kapitulli 23 – Gjyqësori dhe të dretjat themelore.
  • Kapacitete të përforcuara të shoqatave qytetare për ndjekje dhe evaluacion të politikave nga Kapitull 23,
  • Rekomandime specifike të pregaditura për përparësim të politikave dhe
  • Zmadhim i njojes së Kapitullit 23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore

Aktivitetet projektuese kanë për qëllim:

  • Krijim i koordinimit të strukturuar midis shoqatave civile për ndjekje dhe evaluim të shqyrtimit të legjislativës nga Kapitulli 23,
  • Përforcim i kapaciteteve të shoqatave civile për ndjekje dhe evaluim të shqyrtimit të politikave nga Kapitulli 23 në nivel qendror dhe lokal,
  • Ndikim mbi proqesin e sjelljes të vendimeve përmes ofrimit të koordinuar të rrjetit 23 dhe zmadhim i vetëdies publike për domethënien e Kapitullit 23 mbi proqesin e përgjithshëm të aderimit në BE.
  • Projektin e shqyrtojnë: Instituti për politikë europiane – Shkup, si partner kryesor, Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë dhe Qendra për përparësim me ndryshime – si partnerë. Partnerët shoqërues janë: Instituti europian nga Sofja, Qendra për politikë europiane – Beograd dhe Instituti Alternativa nga Podgorica.
Post by epiadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *