Arkiv2013

Shtëpi2013
Me qëllim që të avancohet kyçja parlamentare në ndjejen e përdorimit të fondeve të BE-së, Instituti për politikë evropiane filloi me realizimin e programës shumëvjeçare "Ndjekja e IPA", në suaza të së cilës përmes hulumtimeve të bazuara në fakte, ka për qëllim të inicojë debatë publike dhe të jep rekomandime konkrete që do të kontrbojnë [...]
Projekti "Mbështetje për avancimin e implementimit të ndërmjetësimit në Republikën e Maqedonisë", ishe i implementuar në periudhën dhjetor 2012 - korrik 2013. Qëllimi i përgjithshëm ishte të kontribuon për avancimin e zbatimit të ndërmjetësimit në rastet civile dhe ekonomike. Qëllimi konkret është ti ndihmon Ministrisë së drejtësisë të vendos kornizë afatmesme solide për avancimin e [...]
Qëllimi i kësaj analize është të vërtetohen potencijalet në dispozicion - njohuritë dhe aftësitë për BE në Republikën e Maqedonisë, përdorueshmëria e tyre si dhe nevojat për zhvillim të mëtutjeshëm dhe përdorim të ekspertizave për BE. Grupi që u përfshi në këtë analizë ishin ekspertët, që pas vitit 2000 e kanë bërë studimet e tyre [...]

Apr 23, 2013

epiadmin

Ngjarje

0

Konferënca është pjesë e projektit “ Aplikimi I njohurive për UEn” I përkrahur nga Ambasada e Britanisë ne RM. Tre muajt e kaluar u punua në mënyrë active në krijimin e një platform innovative të përberë nga ekspertë të ri nj si resurs original dhe vendas për ekspertizë mbi UEn. Anëtarët e kësaj platform studimet […]

Interesi i zmadhuar i deputetëve, shoqërisë civile dhe mediuemeve nga njëra anë dhe mungesa e informatave të strukturuara dhe të rregullta për përdorimin e fondeve të BE-së nga ana tjetër, nxiti Institutin për politikë evropiane (EPI) të vendos Programën për ndjekje të fondeve të BE-së (IPA monitorim) në vitin 2012. Programa funksionon si aktivitet i [...]

Feb 21, 2013

epiadmin

Ngjarje

0

Instituti për politkë evropiane me 21.02.2013 ( e enjte) ne hotel Aleksandër Palace me fillim ne ora 10.00 do të organizojë tryezë të rrumbullakët në temë “ Përforcimi I kontrollës parlamentare mbi shfrytëzimin e fondeve të UEs ne RM”. Projekti është pjese e Programit të EPI-t për ndjekjen e shfrytëzimit të fondeve të UEs ne […]

Jan 11, 2013

epiadmin

Ngjarje

0

Qëllimi I kësaj punëtorie është të mundësohet diskusion I frytshëm  për kycje më të madhe të shoqërisë civile ne anëtarësimin në UE, duke përfshirë edhe përmirësimin e kapaciteteve të OJQve për shfrytëzimin e fondeve të UEs. Punëtoria do të mmundësojë debatë me  folës ndërkombëtarë, me theks të posacëm në mënyrat për të siguruar aksione të […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq