Monitorimi dhe vlerësimi i Sundimit i të drejtës në Ballkanin perëndimor (MERLIN WB)

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Monitorimi dhe vlerësimi i Sundimit i të drejtës në Ballkanin perëndimor (MERLIN WB)

Projekti: Monitorimi dhe vlerësimi i Sundimit i të drejtës në Ballkanin perëndimor (MERLIN WB)

Donatori: Fondacioni Europian për Ballkanin

Kordinator i projektit: Insitutit për politikë Europiane (EPI) – Shkup

Partnerë: Qendra për politika të sigurimit Bellgrad, Instituti Allternativa – Podgoricë dhe GONG – Kroacia

Qëllimi i projektit qëllim të krijojë mekanizëm kordinativ regjional për demokraci dhe sundimin i të drejtës nëpërmjet implementimit të Kapitullit 23 – Gjyqësori dhe Të drejtat Fundamentale dhe Kapitullit 24 – Drejtësi, Liri dhe Sigurim në Maqedoni, Sërbi dhe Mal të Zi.

Qëllimi i politikave përfaqësuese është që ta përcaktojë kornizën e punës së përbashkët të pyetjeve të hapura në lidhje me demokracinë dhe sundimit e të drejtës në regjione me angazhim të autoriteteve nacionale.

Rezultate që priten:

  • Krijimin e një kornizë pune të përbashkët për të vlerësuar problemet prioritare regjionale në lidhje me demokracinë dhe sundumin e të drejtës;
  • Krijimin e një kornizë pune për mekanizëm të këmbimit regjional mbi implementimine  Kapitullit 23 dhe Kapitullit 24 nëpërmjet koordinimit të rrjeteve regjionale ekzistuese;
  • Opcione politike të përgaditura për të përfqësuar para aktorëve nacional

Projekti bazohet mbi rezultatet të aritura me monitorin dhe vlerësimin e politikave publike të Kapitullit 23 dhe 24 me partnerët e projektit. Elementi i shtuar vlerësues do të paraqitur nëpërmjet mekanizmit kordinues, me të cilin kapacitetet do të riten. Aksioni i cili do të jetë i implementuar nga katër partnerët, do të mundësojë pregaditjen e tre studimeve të rasteve nacionale dhe një analizë të politikave si një pasqyrim krahasues regjional në punët shtetërore në drejtim të sundimit të së drejtës në shtetet. Të gjitha rezultatet e projektit do të jenë në dispozicion dhe të shpërndara në tre evenimente politike. Aktivitetet kryesore janë të ndara në tre faza: përgatitore, hulumtim i politikave dhe faza e përfaqësimit të politikave. Faza përgatitore i referohet identifikimit të mekanizmave kordinues mes rrjeteve regjionale dhe organizmit të punëtorisë regjionale për të përmirsuar koordinimin. Faza e hulumtimit të politikave përbëhet

Post by epiadmin

Comments are closed.