EUROZUM

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: EUROZUM

Në nëntor 2013, Delegacioni i Unionit Evropian përmes programit Broadcasting Eruope ndau grant për produkcion të ciklit të ri të emisionit Evrozum të përkushtuar procesit te anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë ne UE.Projekti zbatohet nga Evrovizhn (si aplikant kryesor) prodhuesit të emisioneve të lidhura me UE-në, Institutit për Politikë Europiane (EPI – koaplikant) për ekspertizë në çështjet e anëtarësimit në UE dhe SEETV (koaplikant) për informacion objektiv mbi çështjet e lidhura me UE-në në Bruksel

Projekti filloi të zbatohet prej Janarit 2014 dhe do te zgjase deri në Janar 2015.

Ne EUROZOOM-in e ri fokusi ështe në ndikimin e vërtetë të negociatave për anëtarësim, perparesite e anëtarësimit dhe reformat e nevojshme për të arritur përputhje me politikat e UE-së.

Objektivat kryesore janë: përmirësimi i të kuptuarit te qytetarëve për ndikimin, përfitimet dhe sfidat e negociatave për anëtarësim në uE; nxitja e debati publik mbi çështje të veçanta të negociatave të pranimit me UE-në; dhe të kontribuojë në promovimin e lirisë së shprehjes dhe të mediave të pavarura përmes raportimit jopartiak dhe të pavarur për çështjet e lidhura me anëtarësimit. Projekti u konceptua për të adresuar mungesën e njohurive të qytetarëve mbi procesin e anëtarësimit në BE dhe për të kapërcyer hendekun në mes të angazhimit për t’u anëtarësuar dhe ndërgjegjësimin e realitetit të procesit.Si pasojë, objektivi specifik i projektit është që të rrisë ndërgjegjen e qytetarëve dhe aktorëve të reformave që rrjedhin nga negociatat me UE-në.Objektivat do të arrihen përmes rezultateve – 26 episode me një format te caktuar te Evrozum të kushtuar ekskluzivish negociatave.

Eurozum transmetohet ne TV 24vesti cdo te diele ne ora 19.30h dhe reprise cdo te premte ne ora 12.30h.

Post by epiadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *