Dialogje për vizion

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Dialogje për vizion

Projekti ka për qëllim përforcimin e dialogut për pyetje kyçëse me të cilat ballafaqohet shoqëria maqedonase përmes krijimit të politikave të themeluara në dëshmi. Ky projekt siguron vlerë të plotësuar në projektet e shqyrtuara britanike në Maqedoni siç janë: RIA, PAR, Korniza politika, Iniciativa për Qeveri të hapur etj. Projekti do të vendosë gjallëri në mekanizmat të vendosura të konsultimit dhe do ta përmirësojë lidhjen midis qeverisë/sjellësve të vendimeve, anëve të prekura dhe qytetarëve në formulimin e politikave, mandej, duke i përparësuar dhe proqeset e përgjithshme demokratike në shtetin.

Rezultate të pritura nga projekti janë:

  1. Rrjetëzim më i mirë dhe sinergji midis anëve të prekura në tre lëmitë tematike: demokraci, marrëdhënie ndëretnike dhe reforma të aritura socio-ekonomike
  2. Përforcim të kapaciteteve të anëve të prekura për krijim të politikave të themeluara në dëshmi
  3. Kontribuim nga anët e prekura të themeluara në dëshmi në krijimin e politikave në tre lëmitë tematike: demokraci, marrëdhënie ndëretnike dhe reforma socio-ekonomike

Projketi i propozuar do të sigurojë futje strukturale nga anët e ndryshme të prekura për pyetje kyçëse në tre shtyllat: 1. Demokraci, 2. Marrëdhënie ndëretnike, 3. Reforma socio-ekonmike. Në bazë të trendeve të identifikuara, projekti do të punojë me një rrjet të shoqatave joqeveritae dhe vlerësim, monitorim dhe debate në bazë të dëshmive në tre lëmitë e selektuara, promovim të nevojës për proqes të përshtatshëm në sjelljen e vendimeve si dhe vëmendje e rinovuar me rëndësi kritike për rolin e Parlamentit. Projekti do ta përshkruaj punën e Parlamentit në lëmitë e zgjedhura. Të gjitha rezultatet e projektit do të jenë të propozuara në debatin e mëtutjeshëm publik i cili do të fokusohet në vizionin, opcionet dhe zgjidhjet në lëminë tematika.

Projekti është i finansuar nga ana e Ambasadës të Britanisë së madhe në Shkup

Post by epiadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *