Tryezë e rrumbullakët “ Përforcimi I kontrollës parlamentarë mbi shfrytëzimin e fondeve të UEs ne RM”

Feb 21, 2013

epiadmin

Ngjarje

0

Instituti për politkë evropiane me 21.02.2013 ( e enjte) ne hotel Aleksandër Palace me fillim ne ora 10.00 do të organizojë tryezë të rrumbullakët në temë “ Përforcimi I kontrollës parlamentare mbi shfrytëzimin e fondeve të UEs ne RM”. Projekti është pjese e Programit të EPI-t për ndjekjen e shfrytëzimit të fondeve të UEs ne Maqedoni të financuar nga Balkan Trust for Democracy.

Në kaudër të projektit u zhvillua analizë comparative të praktikave të mbikqyrjes parlamentare mbi shfrytëzimin e IPA fondeve në shtetet e rajonit – shtete të reja anëtare te UEs apo shtete candidate: Sloveni, Bulgari,Kroacidhe Maqedoni. Temë diskutimi do të jenë gjetjet e analizëës comparative. Do të shifet të prezentohet praktikat më të mira dhe të ipen rekomandime  më adekuate për zhvillimin e mbikqyrjes parlamentrae mbi shfrytëzimin e fondeve të UEs.

Të ftuarit janë përfaqësues të cilat përafërmi e kanë ndjekur  dhe e ndjekin zhvillimin e mbikqyrjes parlamentrae, veccanërisht instrumentit IPA. Pas prezentimit të analizes, me fillim ne ora 11.15 do të drejtohen z. hajrula Misini, kryetar I Komisioit për cështje evropiane (Parlamenti I RM), z. Gooran Misovski, nënkryetar I Komisionit për finansim dhe buxhet( Parlamenti I RM), prof. Dimitar MIrcev, anëtar I Këshillit nacional  për eurointegrime dhe këshilltar I kryetarit të RM, mr.Ivica Bocevski, eks-zëvendës kryeministër për cështje evropiane, z. Jovan manasijevski, eks – kryetar I Komisionit për finansim dhe buxhet (Parlamenti I RM), doc.Dr. Karolina Rsitova Asterud, eks-kryetare e Komisionit për cështje evropiane (Parlamenti I RM)  dhe mr.Biljana Stojanoska, hulumtues ne sferën e fondeve të UEs nga Instituti për politkë evropiane(EPI).

Post by epiadmin

Comments are closed.