Përforcimi i kontrollës parlamentare mbi përdorimin e fondeve të BE-së në Republikën e Maqedonisë

Interesi i zmadhuar i deputetëve, shoqërisë civile dhe mediuemeve nga njëra anë dhe mungesa e informatave të strukturuara dhe të rregullta për përdorimin e fondeve të BE-së nga ana tjetër, nxiti Institutin për politikë evropiane (EPI) të vendos Programën për ndjekje të fondeve të BE-së (IPA monitorim) në vitin 2012. Programa funksionon si aktivitet i rregullt shumë vjeçar i institutit. Në suaza të kësaj programe, EPI implementoi projektin “Përforcimi ikontrllës parlamentare mbi përdorimin e fondeve të BE-së në Republikën e Maqedonisë”, mbështetur nga Programa 2012 “Think and link” nga Fondi Evropian për Ballkanin.

Comments are closed.