Zgjidheni konfliktin – po, për ndërmjetësim

Projekti “Mbështetje për avancimin e implementimit të ndërmjetësimit në Republikën e Maqedonisë”, ishe i implementuar në periudhën dhjetor 2012 – korrik 2013. Qëllimi i përgjithshëm ishte të kontribuon për avancimin e zbatimit të ndërmjetësimit në rastet civile dhe ekonomike. Qëllimi konkret është ti ndihmon Ministrisë së drejtësisë të vendos kornizë afatmesme solide për avancimin e velrësimit gjithëpërfshirës të mangësive të sistemit ekzistues. Përdorues ishte Ministria e drejtësisë së Republikës së Maqedonisë.

Comments are closed.