Përdorimi i IPA fondeve në Republikën e Maqedonisë – si deri në efikasitet dhe efektivitet të zmadhuar?

Ky dokument për politika publike i analizon kapacitete apsorbuese, efikasitetin dhe efektivitetin e përdorimit të mbështetjes finansiare që i është mundësuar Republikës së Maqedonisë përmes Instrumentit për ndihmë para aderuese nga Bashkimi Evropian.

Comments are closed.