Analizë e ekspertizave të BE-së në Republikën e Maqedonisë

Qëllimi i kësaj analize është të vërtetohen potencijalet në dispozicion – njohuritë dhe aftësitë për BE në Republikën e Maqedonisë, përdorueshmëria e tyre si dhe nevojat për zhvillim të mëtutjeshëm dhe përdorim të ekspertizave për BE. Grupi që u përfshi në këtë analizë ishin ekspertët, që pas vitit 2000 e kanë bërë studimet e tyre postdiplomike, të doktoraturës apo specializimet jashtë Republikës së Maqedonisë.

Comments are closed.