Архива2014

Дома2014
Коментар на Институтот за европска политика - Скопје на заклучоците на Советот за општи и надворешни работи на ЕУ од 16 декември 2014 година. Публикацијата може да ја погледнете тука.
Анализа на Институтот за европска политика - Скопје на Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2014 година. Погледнете ја публикацијата тука.

Acquis на ЕУ и секторски политики: RRPP: Ревизија на успешност и евалуација на политики: на ист или паралелен пат? Држави опфатени со проектот: Србија, Македонија и Црна Гора Вклучени организации: 1. Центар за европски политики (ЦЕП),2. Институт за европска политика (ЕПИ) и 3. Институт Алтернатива (ИА) Проектен координатор: Милена Лазаревиќ (ЦЕП) Контакт: milena.lazarevic@europeanpolicy.org Веб страна: http://www.rrpp-westernbalkans.net Краток […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: RRPP: (Не)еднаквостите во социјалната заштита: анализа на повеќе нивоа за интерсекционалноста во давањето социјална помош – Компаративна студија Институтот за европска политика и Центарот за општествени истражувања Аналитика (БиХ) започнаа со имплементација на проектот “(Не)еднаквостите во социјалната заштита: анализа на повеќе нивоа за интерсекционалноста во давањето социјална помош – Компаративна студија”. […]

Овој труд како предмет на анализа ги студира граѓанските организации кои дејствуваат преку активизам, застапување и истражување врз државните политики поврзани со социјална реформа и вработување, ЛГБТИ права, Роми и родова рамноправност. Според структурата на пристапниот процес во ЕУ, овие прашања се третираат во поглавјето 19 - Социјална политика и вработување и поглавјето 23 - [...]
Овој документ го анализира имплементирањето на принципот на партнерство, потенцирајќи ја соработката помеѓу владата и невладините актери и инклузивноста и учеството на релевантните засегнати страни. Погледнете го документот тука.
Целта на овој прирачник е да им помогне на избреаните пратеници и на собраниските служби да го разберат концептот на конкурентска политика и државна помош, обврските кои произлегуваат од Договорот за стабилизација и асоцијација и да ја олесни нивната вклученост во квалитетот на надзорот на Собранието на овие теми. Прирачникот погледнете го тука.
Иако во јавноста главниот фокус се дава на успешноста на користењето на средствата, т.е. колкав е процентот на искористеност во однос на расположливите средства, ова истражување ќе отиде и малку подлабоко во анализата за да го насочи вниманието кај други аспекти на користење на помошта на ИПА, како што се видот на крајни корисници, вид [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk