Архива2014

Дома2014
Коментар на Институтот за европска политика - Скопје на заклучоците на Советот за општи и надворешни работи на ЕУ од 16 декември 2014 година. Публикацијата може да ја погледнете тука.
Анализа на Институтот за европска политика - Скопје на Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2014 година. DOWNLOAD PDF

Acquis на ЕУ и секторски политики: RRPP: Ревизија на успешност и евалуација на политики: на ист или паралелен пат? Држави опфатени со проектот: Србија, Македонија и Црна Гора Вклучени организации: 1. Центар за европски политики (ЦЕП),2. Институт за европска политика (ЕПИ) и 3. Институт Алтернатива (ИА) Проектен координатор: Милена Лазаревиќ (ЦЕП) Контакт: [email protected] Веб страна: http://www.rrpp-westernbalkans.net Краток […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: RRPP: (Не)еднаквостите во социјалната заштита: анализа на повеќе нивоа за интерсекционалноста во давањето социјална помош – Компаративна студија Институтот за европска политика и Центарот за општествени истражувања Аналитика (БиХ) започнаа со имплементација на проектот “(Не)еднаквостите во социјалната заштита: анализа на повеќе нивоа за интерсекционалноста во давањето социјална помош – Компаративна студија”. […]

Овој труд како предмет на анализа ги студира граѓанските организации кои дејствуваат преку активизам, застапување и истражување врз државните политики поврзани со социјална реформа и вработување, ЛГБТИ права, Роми и родова рамноправност. Според структурата на пристапниот процес во ЕУ, овие прашања се третираат во поглавјето 19 - Социјална политика и вработување и поглавјето 23 - [...]

Демократија и владеење на правото: Мрежа 23 Проектот „Мрежа 23“ има за цел да го унапреди влијанието на граѓанските организации во процесот на пристапување во Европската унија преку активно вклучување во следењето и евалуацијата на политиките и спроведувањето на законодавството на ЕУ, со фокус на Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Проектот нуди унапредување […]

Овој документ го анализира имплементирањето на принципот на партнерство, потенцирајќи ја соработката помеѓу владата и невладините актери и инклузивноста и учеството на релевантните засегнати страни. Погледнете го документот тука.
Целта на овој прирачник е да им помогне на избреаните пратеници и на собраниските служби да го разберат концептот на конкурентска политика и државна помош, обврските кои произлегуваат од Договорот за стабилизација и асоцијација и да ја олесни нивната вклученост во квалитетот на надзорот на Собранието на овие теми. Прирачникот погледнете го тука.
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk