Партнерство за користење на фондовите на ЕУ

Овој документ го анализира имплементирањето на принципот на партнерство, потенцирајќи ја соработката помеѓу владата и невладините актери и инклузивноста и учеството на релевантните засегнати страни.

Погледнете го документот тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.