RRPP: Qendrës për përsosmëri në krijimin e politikave për Ballkanin Perëndimor (CEPS WeB)

Acquis i BE dhe politikat sektorale: RRPP: Qendrës për përsosmëri në krijimin e politikave për Ballkanin Perëndimor (CEPS WeB)

Instituti për politikë evropiane (EPI) mer pjesë në projektin për formim të Qendrës për përsosmëri në krijimin e politikave për Ballkanin Perëndimor. Qendra do të jetë platformë për bashkim të ekspertizës dhe kapaciteteve të anëtarëve organizues të rrjetit Mendo për Evropë (Think for Europe Network).

Qëllimi i Qendrës është të prodhojë hulumtime kualitete regjionale të cilat do të kishin shërbyer për krijimin e politikave publike regjionale apo nacionale. Me këtë do të ishte aritur ofrim i unifikuar përkah institucionet qeveritare në regjion si dhe ofrim i koordinuar me faktorët të tjerë regjional dhe ndërkombëtarë.

Modeli i funksionimit të Qendrës do të përcaktohet përmes punëtorive interaktive nga rrjeti i organizatave, si dhe implementim të praktikave më të mira të cilat ekzistojnë në qendrat regjionale dhe europiane.

Projekti është i finansuar nga Agjencioani Zvicran për zhvillim dhe bashkëpunim në suaza të Programit regjional për përparësim të hulumtimeve në Ballkanin Perëndimor.

Post by epiadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *