Forcimi i kontrollit parlamentar mbi fondet e UE-së në Ballkanin Perëndimor

IPA monitorim: Forcimi i kontrollit parlamentar mbi fondet e UE-së në Ballkanin Perëndimor

Në gusht 2013, EPI në bashkëpunim me Fondacionin Westminster për Demokraci ka filluar me përgatitjen e një Doracaku për kontrollin parlamentar mbi përdorimin e fondeve të IPA-s në Ballkanin Perëndimor, pjesëmarrje ne një konference rajonale për prezantimin e Doracakut dhe të organizoje trajnime për deputetët dhe shërbimet parlamentare. Doracaku ofron informata themelore për kornizen aktuale te IPA 2007-2013, informacione të detajuara mbi atë se si këto fonde menaxhohen dhe absorbohen. Gjithashtu, ky dokument ofron një analizë krahasuese të zbatimit dhe menaxhimit te fondeve të IPA-s.

Doracaku gjithashtu shpjegon risitë ne perspektivën e re financiare 2014-2020 dhe ndryshimet sipas Rregullorja e IPA 2. Së fundi, dokumenti përmban një pjesë të detajuar dhe empirike të rekomandimeve të destinuara për deputetet dhe shërbimet parlamentare dhe metodat për përmirësimin e mbikëqyrjes parlamentare të IPA-s fondet.

Post by epiadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *