Forcimi i kontrollit parlamentar mbi përdorimin e fondeve të UE-së në Republikën e Maqedonisë

IPA monitorim: Forcimi i kontrollit parlamentar mbi përdorimin e fondeve të UE-së në Republikën e Maqedonisë

Ky projekt hulumtim është mbështetur nga Programi Think and Link e Fondit Evropian për Ballkanin në vitin 2012. Produkti përfundimtar ishte një studim që përfshinte një analizë krahasuese e kryer në Maqedoni, Bullgari, Kroaci dhe Slloveni.

Objektivi i këtij hulumtimi ishte që të ofrojë analiza të bazuara në dëshmi të praktikave më të mira të kontrollit parlamentar të UE-së mbi përdorimin e fondeve të UE-së me fokus në shtetet e reja anëtare, në identifikimin e zbrazëtirave ekzistuese dhe pengesave në sigurimin e një mekanizmi efektiv Te Parlamentit te RM per kontrollin ndaj fondeve të UE, si dhe mundësite për të krijuar mekanizma efektiv per mbikëqyrje parlamentare te fondeve të UE-së. Projekti ka kontribuar në përmirësimin e transparencës në përdorimin e fondeve të UE-së duke kryer presion dhe kërkes për informacion të saktë dhe në kohë nga Parlamenti, organizatat e shoqerise civile dhe mediat.

Post by epiadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *