Analizë për përdorimin e mjeteve nga IPA

Edhe pse publiku fokusin qëndror e vendos në suksesin e përdorimit të mjeteve, gjegjësisht sa është përqindja e përdorueshmërisë së mjeteve në dispozicion, ky hulumtim do të shkojë dhe më thellë në analizë për ta rikahësuar vëmendjen në aspektet tjera të përdorimit të ndihmës nga IPA, siç janë lloji i përdoruesëve, lloji i projekteve dhe kontratave që zbatohen dhe lidhshmëria e tyre me agjendën e BE-së në Republikën e Maqedonisë.

Comments are closed.