Partneritet për përdorimin e fondeve të BE-së

Ky dokument analizon implementimin e parimit të partneritetit, duke potencuar bashkëpunimin mes qeverisë dhe aktorëve joqeveritar dhe inkluzivitetin dhe pjesëmarrjen e palëve të interesuara relevante.

Comments are closed.