ВИДЕО: Национална демократска анкета

ЕПИ објави кратко видео за дебатната анкета што ја спроведуваше оваа година. Дознајте како се менуваат ставовите на граѓаните пред и по информирање и дискусии за прашањата.

Дебатна анкета: Потребите за демократизација итни

Во мај и јуни оваа година, Институтот за европска политика – ЕПИ, по втор пат во земјава спроведе дебатна анкета во соработка со Универзитетот Стенфорд од САД.

ЕПИ добитник на институционален грант од програмата на Цивика Мобилитас

Институтот за европска политика (ЕПИ) е една од 15те организации кои добија институционален грант од програмата на Цивика Мобилитас.

БЛОГ

ПРОЕКТИ

МРЕЖИ

 • Мрежа 23

  „Мрежа 23 се состои од здруженија на граѓани кои во своите редовни активности ги следат и ги евалуираат политиките од Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права и ги застапуваат своите ставови и предлози во овие области пред јавните власти.“

 • TEN

  "Мрежата мисли за Европа (Think for Europe Network – TEN) се состои од непрофитни истражувачки организации од Западен Балкан, кои се фокусираат на процесот на Европска интеграција и се посветени на креирање и застапување на политики базирани на докази."

 • WB6 Advocacy Group

  "Групата за застапување на западнобалканската шесторка (WB6 AG) претставува иницијатива на истражувачки организации од Западен Балкан која има за цел забрзување и олеснување на проширувањето на Европската Унија кон Западниот Балкан.“

 • ЕПИ НЕТ

  „Неформална мрежа на млади стручни лица кои своите постдипломски и докторски ги имаат завршено надвор од Република Македонија, во студии кои третираат теми поврзани со ЕУ.“

 • ФРАНЕТ

  ФРАНЕТ е мултидисциплинарна мрежа на истражувачи на Ангецијата за темелни права на Европската Унија, формирана во 2011 година. Оваа мрежа вклучува по еден истражувачки партнер или конзорциум од секоја земја членка на Европската Унија. Од 2008 година, во ФРАНЕТ се приклучува и Македонија, со ЕПИ како национален истражувачки партнер. ФРАНЕТ изработува тематски студии, извештаи и кратки известувања во врска со различни прашања поврзани со темелните права.

 • ЕЕЛН

  Во партнерство со Универзитот во Утрехт, Migration Policy Group и Human European Consultancy, Институтот за европска политика учествува во работата на мрежата на Европската комисија “Европска мрежа на правни експерти за родова еднаквост и недискриминација”. Оваа мрежа работи на следење на усогласеноста на домашното законодавство за недискриминација и родова еднаквост со Европското acquis во сите земји членки на ЕУ, ЕФТА земјите и во земјите-кандидатки. Дел од задачите на мрежата е и да ја советува Европската комисија за прашања што спаѓаат во нејзиниот опег на работа.

ДОНАТОРИ

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

What challenges human rights defenders in the region face?

Five TEN members participated in producing this report that gives recommendations to national authorities, the international community, media and human right defenders themselves. Take a look! 👇

https://t.co/LDmM27H2Ud

Load More...

🇲🇰 Во Владата на Република Северна Македонија денес се одржува конститутивниот состанок за Секторската работна група за интеграција на Ромите. Секторската работна група за интеграција на Ромите ќе биде меѓуинституционален форум за соработка, формулирање, спроведување и следење на националните политики. Групата треба да обезбеди и координација на развојната помош од сите донатори наменета за социо – економска (ре)интеграција на Ромите, а особено помошта на Европската Унија.

На денешниот конститутивен состанок учествува и нашиот истражувач Исмаил Камбери. На овој состанок ќе бидат дискутирани повеќе теми и тоа: напредокот на земјава во остварување на целите и приоритетите за интеграција на Ромите (постоечки и идни политики), како и конкретни актуелни прашања и програми/проекти поврзани со подобрување на социо-економската положба на Ромите во Република Северна Македонија.
--
🇦🇱 Në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot mbahet mbledhja konstituive e Grupës sektoriale për integrim të Romëve. Grupa punuese sektoriale për integrim të Romëve do të jetë forum ndërinstitucional për bashkëpunim, formulim, zbatim dhe monitorim të politikave nacionale. Grupa duhet të siguron edhe koordinim të ndihmave nga të gjithë donatorët për (ri)integrim social dhe ekonomik të Romëve, sidomos ndihmat që vijnë nga Bashkimi Evropian.

Në këtë mbledhje merr pjesë hulumtuesi nga EPI, Ismail Kamberi. Në këtë mbledhje do të diskutohen më shumë tema si: avansimi i shtetit në realizimin e qëllimeve dhe prioriteteve për integrim të Romëve (politika aktuale dhe të ardhshme), si dhe çështjet aktuale dhe programet/proektet lidhur me përmirësimin e pozitës socioekonomike të Romëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
--
🇬🇧 In the Government of the Republic of North Macedonia the constitutive meeting of the Roma Integration Sector Working Group is taking place today. The Roma Integration Sector Working Group shall be an inter-institutional forum on cooperation, formulation, implementation and monitoring of national policies. The group shall also provide coordination in the development support from all donors for Roma social and economic (re)integration, especially the European Union’s support.

EPI’s researcher Ismail Kamberi is participating in today’s constitutive meeting. Numerous topics shall be discussed at the meeting, including the progress of the country in achieving the goals and priorities concerning Roma integration (existing and future policies), as well as specific current issues and programs/projects for improving the social and economic status of the Roma in the Republic of North Macedonia
... See MoreSee Less

View on Facebook
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk