Затворање на јазот помеѓу академското и истражувањето на применетите политики: Формирана истражувачката група „Европско право, политики и институции“

Институтот за европска политика (ЕПИ), заедно со нашите соработници од Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип (УГД) и Универзитетот на Југоисточна Европа од Тетово (УЈИЕ), идентификувавме недостиг на поврзаност и размена помеѓу академското истражување и истражувањето на применетите политики во земјава. Оваа празнина го закржлавува потенцијалот за растење на истражувачкиот квалитет, спречува создавање на стабилно тло за истражувачка соработка и размена како и влијание и потенцијал за влијание кај двата видови на истражувања, како и го оневозможува приближувањето на научното знаење до донесувачите на одлуки и до другите засегнати страни и до општата јавност.

Поради ова, ЕПИ, УГД и УЈИЕ ја формираа истражувачката група „Европско право, политики и институции“. Групата ќе се фокусира на олеснување на истражувачката соработка и размена помеѓу трите институции, но и на градење мостови помеѓу трите институции и други засегнати страни во процесите на донесување на одлуките. Таа ќе работи и на отворање на помалку дискутирани теми во врска со ЕУ пристапувањето, ќе истражува и застапува, ќе го олеснува вмрежувањето и контактите помеѓу засегнатите страни, ќе ја информира експертската и општата јавност за прашања кои спаѓаат во нејзиниот тематски фокус и ќе објавува истражувачки резултати и исходи од дискусиите во различни формати.

Во истражувачката група членуваат професорки и професори и доцентки и доценти од двата универзитети, а како членки и членови од ЕПИ се вклучени истражувачки и истражувачи од ЕПИ, но и поканети истражувачки и истражувачи од други тинк-тенк организации од земјава. Основачката средба на групата се одржа виртуелно, на 20 ноември 2020 година. Средбата ја отворија и ја водеа иницијаторките и иницијаторот на групата – проф Беса Арифи, д-р Билјана Котевска, проф. Јован Ананиев и д-р Симонида Кацарска. Покрај взаемно запознавање, групата разговараше и за внатрешното организирање и надворешното делување, идните активности, но и генерално – за визијата за развојот на групата во иднина и дијалогот помеѓу академското истражување и истражувањето на применетите политики. Сите идни активности и настани на истражувачката група ќе бидат овјавени преку веб-страниците и профилите на социјалните мрежи на ЕПИ, УГД и УЈИЕ.

 

Членови и членки на истражувачката група „Европско право, политики и институции“

проф. д-р Абдула Азизи

вон. проф. д-р Ана Никодиновска Крстевска

д-р Ардита Абази Имери

доц. д-р Арта Селмани – Бакиу

докторанд Андреја Богдановски

вон.проф. д-р Беким Нухија

вон. проф. д-р Беса Арифи

д-р Билјана Котевска

вон. проф. д-р Вели Креци

д-р Борјан Ѓузелов

вон. проф. д-р. Борка Тушевска Гавриловиќ

доц. д-р Елена Максимова

доц. д-р Јадранка Денкова

проф. д-р Јован Ананиев

проф. д-р. Јадранка Галева

м-р Јулијана Караи

м-р Магдалена Лембовска

вон. проф. д-р Мемет Мемети

вон. проф. д-р. Мерита Зулфиу Алили

м-р Миша Поповиќ

вон. проф. д-р. Олга Кошевалиска

доц. д-р. Сами Мехмети

д-р Симонида Кацарска

Comments are closed.