Архива2020

Дома2020
Овој труд ја анализира улогата на синдикатите во работните односи низ призмата на нивниот правен субјективитет. Целта е преку претставување на две различни стојалишта во однос на правниот статус, да се покаже на кој начин наодите од спроведеното истражување ја наметнуваат тенденцијата да се оспори постојното статус-кво. Имајќи ја предвид асиметричната моќ помеѓу синдикатите на [...]
На глобално ниво постои литература што ги тангира современите предизвици со кои се соочуваат синдикатите, но се чини дека во оваа дебата недостигаат иновативни решенија за соочување на синдикатите со современите економски предизвици. Што се однесува, пак, до Република Северна Македонија, ретка е литературата што го дискутира зајакнувањето на македонските синдикати. Односно, политичко-економската дебата е [...]
Проектот Weber 2.0 Зајакнување на граѓанското општество од западниот Балкан за реформирана јавна администрација организира информативнa сесиja за повикот за грантовата шема за доделување мали грантови на граѓански организации од областа на реформа на јавната администрација. Информативната сесија ќе се одржи на ден 28 септември 2020 (понеделник) онлајн преку апликацијата Zoom во 12.30 часот. За повеќе информации поврзани со [...]
Институтот за европска политика (ЕПИ) - Скопје на 09.07.2020 година организираше фокус група на тема Демократски институции - „Како до прочистено судство и независни судии“ на која учествуваа експерти од академијата и граѓанските организации. Целта на фокус групата беше насочена кон дискутирање на наодите и препораките произлезени од две истражувања: „Како да се поттикне Собранието [...]
Истражувањето Како да се поттикне Собранието да врши зголемен надзор врз борбата против корупцијата во јавните институции? беше дискутирано на фокус група со експерти од академската заедница и невладиниот сектор. Во овој краток Infosheet може да ги најдете препораките кои експертите ги издвоија за подобрување на борбата против корупцијата. DOWNLOAD PDF
Истражувачкиот труд за тема на елаборација ги има местото и улогата на Судскиот совет на Република Северна Македонија во професионализацијата, унапредувањето и во креирањето на самостојно и независно судство, објективни, одговорни и независни судии. Нагласокот е ставен на идното дејствување и ангажирање на Судскиот совет во тој и таков сложен, слоевит и долгорочен процес. Аналитички [...]
Корупцијата во јавниот сектор може да биде изразена преку повеќе форми и облици, а нејзините деструктивни реперкусии врз целокупниот социоекономски развој на земјата се далекосежни. Корупцијата е длабоко всадена и во македонското општество, при што се наметнува потребата од сеопфатна административна реформа насочена кон борба против корупцијата. Борбата против корупцијата е сложен и долготраен процес [...]
Проектот WeBER 2.0 – Зајакнување на граѓанското општество од западниот Балкан за реформирана јавна администрација е во потрага по предлози за проекти за спроведување на Програмата за мали грантови за поддршка во следењето на реформата на јавната администрација на локално ниво од страна на граѓанското општество. Повикот е со вкупна вредност од 225.000 евра и се [...]

Новите резултати од истражувањето на јавното мислење укажуваат дека граѓаните имаат на располагање помалку прилагодени опции за давање мислење за квалитетот на административните услуги, споредено со Извештајот за следењето на РЈА од 2017/2018. Истовремено, мислењето на јавноста за вклученоста на граѓаните и граѓанското општество во следењето на административните услуги очигледно расте. Кога е во прашање […]

Институтот за европска политика објавува повик за ангажирање на експерт/ка за подготовка на методологија за оцена на квалитетот и воедначеноста на судските одлуки во рамки на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“. Повеќе за проектот може да прочитате тука Избраниот кандидат ќе треба да подготви методологија која ќе вклучува параметри за оцена на [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk