Author Archive

ДомаAuthor's Article(s) Наум Локоски

Авторка: Ива Цоневска Покрај подобрување на ефикасноста на македонското правосудството во делот на решавање на старите предмети и стапката на решавање на предметите, потребни се дополнителни напори со цел системски да се подобри ефикасноста и да имаме ефикасна и квалитетна правда. Ефикасноста на правосудството е една од подобластите кои се дел од Поглавјето 23 – […]

Владата го подготви и објави Доброволниот национален преглед/Voluntary National Review за имплементација на Агендата 2030, во рамки на Целите за одржлив развој (ЦОР) на Обединетите нации, каде што и ЕПИ даде свој придонес. Овој Преглед го следи напредокот на земјата во спроведувањето на Агендата 2030, на локално, национално и меѓународно ниво. Од создавањето на овој механизам во 2016, ова е [...]
Институтот за европска политика, Министерството за надворешни работи и Хелсиншкиот Комитет за човекови права одржаа тркалезна маса на тема: „Презентација на Извештајот за фундаментални права 2020: Евалуација на стандардите за човековите права во Северна Македонија низ призмата на Повелбата на Европската Унија за фундаментални права, во пресрет на отворањето на ЕУ пристапните преговори”. Состојбите со [...]
Директорката на ЕПИ, Симонида Кацарска и министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски денес потпишаа меморандум за соработка за успешно спроведување на проектот WeBER. Во наредниот период, соработката ќе се остварува преку остварување средби, состаноци, работилници со цел остварување на целта на проектот, односно следење на реформите во јавната администрација, зголемување на релевантноста и [...]

Пред една година, Институтот за европска политика ја спроведе втората дебатна анкета во земјава во соработка со Универзитетот Стенфорд од САД. На оваа дебатна анкета граѓаните дискутираа за демократските институции и еднаквите можности за сите. Дебатната анкета е уникатна форма на политички консултации која ги комбинира техниките на испитување на јавното мислење и јавната расправа. […]

По завршувањето на минатогодишната дебатна анкета Институтот за европска политика го започна проектот Активна граѓанска акција за демократија во кој што се продлабочуваат дискутираните теми. Во рамките на овој проект се изработуваат шест истражувања,  со препораки кои се дискутираат со професори и претставници од граѓанските организации. Дискусиите се одржуваат со цел да придонесат кон проверување и на наодите [...]
Кога чуварите на правото ќе потфрлат, граѓаните го носат товарот - став на Блупринт групата на граѓански организации за реформи во правосудството во врска со укинувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација По скоро четири месеци од разгледувањето на иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на Законот за спречување и заштита од дискриминација, [...]

In the third bulletin published by 3DCEFTAs, you can find an update on the latest developments on the rates of infection and mortality arising out of the pandemic in the region, the general easing of restrictions, as well as the range and extent of international assistance. As most EU member states embark on a gradual […]

Пред октомврискиот состанок на Советот на ЕУ во 2019 година, бугарската влада усвои Рамковна позиција, која беше потврдена со Декларација на бугарското Собрание. И покрај поддршката за отворање на пристапни преговори, во позицијата се содржани нови услови за Република Северна Македонија кои наводно произлегуваат од Догoворот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и [...]
Овој извештај во сенка ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки што произлегоа од следењето на областите содржани во Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Ова е петти ваков извештај што го објaвува Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ), земајќи ги предвид коментарите и мислењата на членките на „Мрежа [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk