Monitorimi i përdorimit të fondeve të UE-së në Republikën e Maqedonisë

IPA monitorim: Monitorimi i përdorimit të fondeve të UE-së në Republikën e Maqedonisë

Ky projekt hulumtim është mbështetur nga Fondacioni Friedrich Ebert. Rezultati përfundimtar ishte publikimi “Shfrytezimi I e fondeve të UE-së në Republikën e Maqedonisë” e cila siguroi përfaqësim të pesë analizave te rastit per të gjitha komponentët e IPA 2006-2013 dhe një analize të veçantë kapaciteteve per kapacitetet absorbuese të Republikës së Maqedonisë në përdorimin e fondeve të UE. Publikimi u zbulua së pari në një dëgjim publik të organizuar nga Këshilli Kombëtar për Eurointegrime.

Post by epiadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *