Медијација, без дилема!

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ:  Медијација, без дилема!

(финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје)

 

Главен спроведувач на проектот: Институт за европска политика- ЕПИ (Скопје)

Партнери во проектот:

Академија за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’

Комора на медијатори на Република Северна Македонија

Холандска федерација на медијатори

 

Главна цел на проектот: Да придонесе кон зголемување на стапката на користење на медијацијата како алтернативен начин за решавање на споровите.

 

Специфични цели:      

 1. Обезбедување на истражување базирано на докази за користењето на медијацијата како алтернативен начин за решавање на спорови во Република Северна Македонија;
 2. Зајакнување на капацитетите на медијаторите, судиите и Комората на медијатори;
 3. Овозможување и промовирање на суштински дијалог и соработка помеѓу најрелевантните страни од областа на медијацијата;

 

Целни групa:                      експерти од областа на медијација, медијатори, јавни обвинители, Владата,

министертвото за правда, Академијата за судии и јавни обвинители,

претставници на бизнис секторот во РСМ, Стопанските комори на РСМ,

компаниите, претставници на државните институции, студенти и граѓаните

во целост.           

 

Крајни корисници:       правосудните институции ( Академијата за судии и јавни обвинители, судови и јавни обвинителства, министертвото за правда и други инстиуции), Комората на медијатори, медијаторите, судиите, јавните обвинители, кандидатите за судии и јавни обвинители и граѓаните.

 

Очекувани резултати:  Р1:  Процена заснована на докази за состојбата на имплементацијата

на  реформите од областа на медијацијата превидени во Стретегијата за  реформа на  правосудниот сектор 2017-2022;

 

Р2:  Обезбедување увид во мислењата и препораките на бизнис секторот во

земјата за подобрување на медијацијата, преку спроведување на фокус

групи со десет претставници од бизнис секторот;

 

Р3:  Обезбедување на детален увид во запознаеноста на  претставнииците

на јавниот и бизнис секторорт за употребливата вредност на

медијацијата како метод за решавање на спорови;

 

Р4:   Институционализиран модул во рамки на програмата за континуирана обука на  Академијата на судии и јавни обвинители;

 

Р5:   Зајакнати капацитети и знаење на медијаторите, судиите, јавните

обвинители, универзитетските професори и идните судии и јавни

обвинители, согласно спроведените обуки;

 

Р6:   Зајакнато знаење и капацитети на медијаторите, судиите, јавните

обвинители, универзитетите, претставниците од државната

администрација и другите релевантни актери преку трансфер на

знаење и know-how вештини за време на студиската посета во

Кралството Холандија;

 

Р7: Зголемување на капацитетите од областа на финансиите и

комуникациите на членовите на Комората на медијатори на РСМ,

придонесувајќи за унапредување на работата на истата и подигање на

свеста на граѓаните за предностите од користењето на медијацијата

како алатка за решавање на споровите;

 

Р8: Поднесување на специфични предлози во контекст на нацрт- законот

за медијација, преку организирање на три промотивни дијалози за

јавни политики со засегнатите страни, вклучувајќи го и јавниот сектор,

компаниите, министертвото за правда, Комората на медијатори,

Академијата на судии и јавни обвинители, експерти, Владата,

Собранието и пошироката јавност;

 

Р9: Воспоставен и зајакнат дијалог, согласно механизам за соработка

помеѓу засегнатите страни, преку организирање на две конференции

за медијација годишно;

 

Р10: Промовирани  придобивки од медијација и застапувани препораки за унапредување на медијацијата до сите засегнати страни;

 

Главни активности:   КЛАСТЕР 1:  Истражување засновано на докази

 • Документ за анализа на состојбите
 • Фокус група
 • Анкета за медијација

 

КЛАСТЕР 2: Градење капацитет

 • Разивање на модул за обука за медијација во рамките на Академијата за судии и јавни обвинители;
 • Обуки за медијација во Академијата за судии и јавни обвинители;
 • Обука за организациски развој на Комората на медијатори;
 • Три-дневна студиска посета во Холандија;

 

КЛАСТЕР 3: Промоција

 • Три настани за политики;
 • Организирање на две конференции годишно за медијација;
 • Состаноци за застапување;
 • Промовирање на медијацијата како механизам/алатка за решавање

спорови;

 

 

Имплементација на проектот:              01.09.2020 – 31.08.2022

 

Буџет                                                           8089384 MKD

 

Контакт:                           Ива Цоневска, проектна менаџерка и истражувачка

([email protected])

 

 

 

Comments are closed.