Зајакнување на граѓанското учество во законодавниот процес

Целта на иницијативата „Реинтеграција преку правичен пристап до права“ која што ја спроведува ЕПИ со поддршка на НДИ е да се овозможи одржлива реинтеграција на повратници.

Оваа иницијатива се спроведува за да се подобри квалитетот на живот на повратниците од ранливи категории, да придонесе кон пристапувањето во ЕУ преку дополнитени реформи на политиките во поглед на Поглавје 23 и 24, како и да се подобри законската рамка поврзана со договорите за реадмисија и повратниците

Датуми: 10/05/2019 – 30/09/2020

Буџет: 267990 МКД

Comments are closed.