Shpallje për hulumtues/e

Instituti për politikë evropiane (EPI) – Shkup ka nevojë për hulumtues/e për politika të Bashkimit Evropian. Pozita parasheh punë të rregullt dhe me orar të plotë, në periudhë prej 1 viti[1] me angazhmane të kohë pas kohshme në fundjavë ose pasdite, varësisht nga nevoja për organizim të evenimenteve. Pozita mundëson zhvillim personal dhe punë në ambient dinamik.

Përshkrim i pozitës

 • Implementim të aktiviteteve hulumtuese për projektetet e EPI;
 • Analizë e legjislacionit dhe e politikave publike maqedonase dhe evropiane;
 • Përgatitja e analizave dhe dokumenteve për politikë publike lidhur me proceset që dalin nga aderimi në BE;
 • Mbledhja, klasifikimi i dokumenteve relevante dhe përgatitje e bibliografisë për hulumtimet e EPI;
 • Përgatitje dhe implementim të punëtorive, intervistave dhe fokus grupeve;
 • Pjesëmarrje në trajnime për zhvillim profesional dhe konferenca, brenda dhe jashtë shtetit;
 • Bashkëpunim me think – tanks nga Evropa;
 • Pjesëmarrje në programe arsimore dhe ndjekje e publikimeve profesionale;
 • Bashkëpunim me organizata të tjera qytetare dhe fonde nga vendi ose rajoni;
 • Përgatitja e aplikacioneve për projekte në përputhje me programën e EPI;
 • Detyra të tjera lidhur me aktivitetet e EPI.

Kualifikimet

 • Studime të mbaruara postdiplomike nga sferat e shkencave shoqërore, shkenca politike, studime evropiane ose sfera të tjera relevante. Përvoja e punës ose/dhe trajnimet shtesë joformale për politika të BE-së do të mirren parasysh në vend të studimeve të ciklit të dytë;
 • 5 vite përvojë relevante pune;
 • Njohje e avancuar e MS Office: Word, Excel, PowerPoint (e patjetërsueshme);
 • Njohje të shkëlqyer të gjuhës maqedone dhe angleze dhe shkathtësi të avancuara të shkrimit në të dy gjuhët. Njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet si përparësi;
 • Njohje e kontekstit politik në shtet, sidomos në sferat në të cilat punon EPI. Përvoja me përfaqësim me aktorë relevant në procesin e vendimmarrjeve do të konsiderohet si përparësi.
 • Aftësi komunimiki;
 • Aftësi e të punuarit në disa projekte njëkohësisht në ambient dinamik të punës;
 • Aftësi e të punuarit në grup dhe punë në ambient ku respektohet dhe promovohet diversiteti. EPI ka ambient pune me zero tolerancë për diskriminim, paragjykime dhe gjuhë të urrejtjes në bazë të gjinisë, përkatësisë kombëtare, religjionit, orientimit seksual, karakteristikave gjinore, moshës ose çfarëdo baze tjetër të diskriminimit.

Dokumente për aplikim

 • CV (në gjuhë maqedone)

Spjegim: Formati i CV nuk ëshët i rëndësishëm, por e njejta patjetër duhet të përmban informacione lidhur me eksperiencën e punës (pozita e punës, përshkrim i obligimeve, punëdhënës dhe datat), arsimi formal (listë e plotë), arsimi joformal (vetëm ato që janë relevante për shpalljen), gjuhët (patjetër të potencohet niveli i njohjes së gjuhëve të përmendura në “Kualifikimet” e shpalljes) dhe aftësitë kompjuterike (patjetër të potencohet niveli i njohjes së programave të përmenduara në “Kualifikimet” e shpalljes). Nëse keni publikime ose materiale të tjera të shpalluara Ju lutemi t’i potenconi. Në këtë pjesë mund t’i vëndoni edhe profilet e juaja në rrjetet sociale që i përdorni për qëllime profesionale nëse dëshironi të Ju mirren parasysh.

 • Letër motivuese (në gjuhë maqedone)

Spjegim: Në këtë letër presim ta përshkruani interesin e Juaj për këtë pozitë si dhe kualifikimet e Juaja që janë në përputhshmëri me pozitën, duke lidhur në mënyrë direkte përvojën apo arsimimin e Juaj të deri tanishëm.

 • Shembull nga shkrimet e Juaja

Spjegim: Shembull ose pjesë nga punime, raporte, dokumente të shkurta për politikë, kapituj nga libra ose publikime të tjera të ngjajshme të Juaja nga hulumtime akademike ose hulumtime për politika të aplikuara (në gjuhën maqedone dhe angleze). Jipni përparësi teksteve ku jeni autor/e i/e vetme.

Aplikimin e përgaditur duhet ta dërgoni në e-mail adresën [email protected] dhe [email protected] me titull (subject) ЕПИ_ постар _истражувач_(data)_(emri dhe mbiemri). Ju lutemi të gjitha dokumentet t’i dërgoni në format PDF. Afati i fundit për aplikim është 30 shtator, 2019.

Kandidatët që do ta kalojnë fazën e parë të shqyrtimit të aplikimeve do të ftohen në testim, pas të cilit kandidatët që do të tregojnë rezultate të mira në testim do të ftohen në intervistë. I gjithë procesi i selektimit pritet të mbarojë në afat prej dy javëve nga afati i fundit për aplikim.

Data të rëndësishme:

 • Afati i aplikimit: 30 shtator, 2019
 • Ftesë për testim: 3-4 tetor, 2019
 • Testim: 7-8 tetor, 2019[2]
 • Ftesë për intervistë: 10 tetor, 2019
 • Intervista: 14-15 tetor, 2019
 • Oferta e punës për kandidatin/kandidaten e përzgjedhur: 21 tetor, 2019

[1] Me kërkesë të kandidatit/kandidates të përzgjedhur, egziston mundësia e punës fleksibile ose për punë me orar të pjesshëm në dy muajt e parë të angazhimit.

[2] Testimi do të kryhet në mënyrë elektronike

Comments are closed.