Materijale për informim për demokraci dhe ekonomi: Debata nacionale për BE

Ky dokument është rezyme e dy temave që do të diskutohen në ngjarjen debative: 1. Jep informata për Bashkimin Evropian; 2. Jep informata për dy tema: reformat demokratike dhe ekonomike në Maqedoni; 3. ofron disa qasje të mundshme për politikat lidhur me dy temat dhe paraqet sfidat dhe mundësitë në lidhje me pranimin e Maqedonisë në BE, për secilën qasje individualisht.

DEBAT KOMBËTAR MBI BE-në ANKETË DEBATIVE MBI MUNDËSITË DHE SFIDAT E ADERIMIT TË MAQEDONISË NË BE

Comments are closed.