Материјали за информирање за демократија и економија – Национална дебата за ЕУ

Овој документ е резиме на двете теми кои ќе бидат дискутирани на дебатниот настан. Тој: 1. понудува информации за Европската Унија; 2. дава информации на двете теми: демократските и економските реформи во Македонија; 3. нуди неколку можни пристапи кон политиките во врска со двете теми и ги изложува предизвиците и можностите по однос на пристапувањето на Македонија во ЕУ, за секој пристап поединечно.

Comments are closed.