ВИДЕО: Национална демократска анкета

ЕПИ објави кратко видео за дебатната анкета што ја спроведуваше оваа година. Дознајте како се менуваат ставовите на граѓаните пред и по информирање и дискусии за прашањата.

Дебатна анкета: Потребите за демократизација итни

Во мај и јуни оваа година, Институтот за европска политика – ЕПИ, по втор пат во земјава спроведе дебатна анкета во соработка со Универзитетот Стенфорд од САД.

ЕПИ добитник на институционален грант од програмата на Цивика Мобилитас

Институтот за европска политика (ЕПИ) е една од 15те организации кои добија институционален грант од програмата на Цивика Мобилитас.

БЛОГ

ПРОЕКТИ

МРЕЖИ

 • Мрежа 23

  „Мрежа 23 се состои од здруженија на граѓани кои во своите редовни активности ги следат и ги евалуираат политиките од Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права и ги застапуваат своите ставови и предлози во овие области пред јавните власти.“

 • TEN

  "Мрежата мисли за Европа (Think for Europe Network – TEN) се состои од непрофитни истражувачки организации од Западен Балкан, кои се фокусираат на процесот на Европска интеграција и се посветени на креирање и застапување на политики базирани на докази."

 • WB6 Advocacy Group

  "Групата за застапување на западнобалканската шесторка (WB6 AG) претставува иницијатива на истражувачки организации од Западен Балкан која има за цел забрзување и олеснување на проширувањето на Европската Унија кон Западниот Балкан.“

 • ЕПИ НЕТ

  „Неформална мрежа на млади стручни лица кои своите постдипломски и докторски ги имаат завршено надвор од Република Македонија, во студии кои третираат теми поврзани со ЕУ.“

 • ФРАНЕТ

  ФРАНЕТ е мултидисциплинарна мрежа на истражувачи на Ангецијата за темелни права на Европската Унија, формирана во 2011 година. Оваа мрежа вклучува по еден истражувачки партнер или конзорциум од секоја земја членка на Европската Унија. Од 2008 година, во ФРАНЕТ се приклучува и Македонија, со ЕПИ како национален истражувачки партнер. ФРАНЕТ изработува тематски студии, извештаи и кратки известувања во врска со различни прашања поврзани со темелните права.

 • ЕЕЛН

  Во партнерство со Универзитот во Утрехт, Migration Policy Group и Human European Consultancy, Институтот за европска политика учествува во работата на мрежата на Европската комисија “Европска мрежа на правни експерти за родова еднаквост и недискриминација”. Оваа мрежа работи на следење на усогласеноста на домашното законодавство за недискриминација и родова еднаквост со Европското acquis во сите земји членки на ЕУ, ЕФТА земјите и во земјите-кандидатки. Дел од задачите на мрежата е и да ја советува Европската комисија за прашања што спаѓаат во нејзиниот опег на работа.

ДОНАТОРИ

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

@jana_juzova @univerzitaMUP @epi_mk @EU_Commission Ristevska Jordanova: the failure of the EU to start the accessing talks with #NorthMacedonia was a big disappointment. Especially the explanation given after the Summit – that it would have a negative impact on the Albanian minorities in the region, is a wrong message to convey.

Our event ''EU Enlargement to Western Balkans: How to Overcome the Deadlock?'' is about to start! You can follow the discussion moderated by our @jana_juzova with Marko Stojić and Malinka Ristevska Jordanova here: https://t.co/iUOcvSxy98

cc @univerzitaMUP @epi_mk

Our team is in #Paris!🇫🇷 Meeting the French decision makers and think tanks to exchange on moving the #WesternBalkans 🇷🇸🇽🇰🇧🇦🇲🇰🇲🇪🇦🇱 #EU accession process from an impasse!

Load More...

🇲🇰 На третиот ден од работилницата „Методологија за стратешко предвидување и мониторинг и евалуација“ во организација на Институтот за европска политика и Асоцијација Зенит / Association Zenith, учесниците ги презентираат наодите од практичната работа од претходните сесии со цел разменување на мислења и давање препораки за определени елементи.

Работилницата се спроведува во рамки на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните", каде што е предвидена изработка на Методологија за стратешко предвидување, мониторинг и оценување на правосудните рефрми. Оваа методологија ќе има цел да придонесе за следење и оценување на реформите во правосудството и е наменета за клучните институции во делот на правосудството. Оваа методологија, заедно со нов иновативен пристап за следење и оценување на правосудните реформи и пошироко реформските процеси во областите покриени со Поглавјето 23 беше предмет на разработка на работилницата.
--
🇦🇱 Në ditën e tretë të punëtorisë "Metodologjia për parashikim strategjik, monitorim dhe evaluim" organizuar nga Instituti për politikë evropiane dhe Асоцијација Зенит / Association Zenith, pjesëmarrësit prezentuan gjetjet nga puna praktike nga sesionet e kaluara me qëllim të shkëmbimit të mendimeve dhe dhënies së rekomandimeve për elemente të caktuara.

Punëtoria organizohet në suaza të projektit "Partneriteti Justitia: Kthimi i besimit tek qytetarët", ku është parashikuar përpunimi i Metodologjisë për parashikim strategjik, monitorim dhe vlerësim të reformave. Kjo metodologji ka për qëllim të kontribuojë në ndjekjen dhe vlerësimin e reformave në gjyqësor dhe është dedikuar për institucionet kyçe në sferën e gjyqësorit. Kjo metodologji, së bashku me qasjen e re inovative për ndjekje dhe vlerësim të reformave në gjyqësor dhe më gjërë, në proceset reformuese në sferat e Kapitullit 23 do të jenë lëndë për përpunim në këtë punëtori.
... See MoreSee Less

View on Facebook
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk