Posts Tagged
‘НЕД’

ДомаНЕД
Предмет на ова истражување е дали рамномерниот регионален развој претставува спас за депопулацијата на Северна Македонија. Овој труд има цел да лоцира кои се причините за нерамномерниот регионален развој, дали се постојната институционална структура, финансиските средства, планирањето, односно дали треба различен пристап за решавање на овој предизвик преку конкретни предлози. За потребите на овој труд [...]
Според податоците од Државниот завод за статистика, диспаритетот во развојот помеѓу македонските региони е видлив и очигледен. Но, ако не ги гледаме само бројките туку и реалната слика што ја имаме во другите градови, ќе видиме дека регионалниот развој во Република Северна Македонија е нерамномерен. Имаме комплетно празни села, запустени локални патишта, градови и региони [...]
Овој труд ја анализира улогата на синдикатите во работните односи низ призмата на нивниот правен субјективитет. Целта е преку претставување на две различни стојалишта во однос на правниот статус, да се покаже на кој начин наодите од спроведеното истражување ја наметнуваат тенденцијата да се оспори постојното статус-кво. Имајќи ја предвид асиметричната моќ помеѓу синдикатите на [...]
На глобално ниво постои литература што ги тангира современите предизвици со кои се соочуваат синдикатите, но се чини дека во оваа дебата недостигаат иновативни решенија за соочување на синдикатите со современите економски предизвици. Што се однесува, пак, до Република Северна Македонија, ретка е литературата што го дискутира зајакнувањето на македонските синдикати. Односно, политичко-економската дебата е [...]
Истражувачкиот труд за тема на елаборација ги има местото и улогата на Судскиот совет на Република Северна Македонија во професионализацијата, унапредувањето и во креирањето на самостојно и независно судство, објективни, одговорни и независни судии. Нагласокот е ставен на идното дејствување и ангажирање на Судскиот совет во тој и таков сложен, слоевит и долгорочен процес. Аналитички [...]
Корупцијата во јавниот сектор може да биде изразена преку повеќе форми и облици, а нејзините деструктивни реперкусии врз целокупниот социоекономски развој на земјата се далекосежни. Корупцијата е длабоко всадена и во македонското општество, при што се наметнува потребата од сеопфатна административна реформа насочена кон борба против корупцијата. Борбата против корупцијата е сложен и долготраен процес [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk