Како до прочистено судство и независни судии?

Истражувачкиот труд за тема на елаборација ги има местото и улогата на Судскиот совет на Република Северна Македонија во професионализацијата, унапредувањето и во креирањето на самостојно и независно судство, објективни, одговорни и независни судии. Нагласокот е ставен на идното дејствување и ангажирање на Судскиот совет во тој и таков сложен, слоевит и долгорочен процес.

Аналитички гледано, значи, се проектираат можните активности, мерки и чекори штоизвесно, врз основа на стручна и научна проценка, ќе водат и ќе го поддржуваат настојувањето судството, судиите и судскиот систем во целина да бидат независни и прочистени.

Comments are closed.