Përmirësimi i kapacitetit dhe potencijalit të organizatave qytetare të Vishegradit dhe Ballkanit Perëndirmor

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Përmirësimi i kapacitetit dhe potencijalit të organizatave qytetare të Vishegradit dhe Ballkanit Perëndirmor

Krijimi i politikave në Ballkanin Perëndimor më së shpeshti kryhet nëpërmjet proceseve jo sistematike, duke i anashkaluar organizatat qytetare (OQ). Nga ana tjetër, shtetet e grupës së Vishegradit (B4) kanë sisteme më të avancuara të kijimit të politikave publike që i inkuadrojnë edhe organizatat qytetare, si dhe vet OQ  kanë më shumë kapacitet për kontribut. Megjithatë, pjesëmarrja efektive dhe e qëndrueshme e OQ në krijimin e politikave të bazuara në prova ende paraqet sfidë për të dy rajonet.

Projekti i adresohet të metave të sistemeve për krijimin e politikave përmes përmirësimit të kapacitetit të OQ në Ballkanin Perëndimor, me çka ata do të mund të kenë kontribut aktiv. Njëkohësisht, projekti ka për qëllim të sigurojë kornizë ligjore efikase për funksionimin e OQ – ve duke pasur parasysh përvojën e organizatave nga grupa B4.

Si?

Kapaciteti dhe potencijali për përfaqësim të politikave publike do të përmirësohet me këmbim të njohurive dhe përvojave të grupës së Vishgradit dhe Ballkanit Perëndimor përmes konzorciumeve të 10 partnerëve. Njohuritë e arritura do të ndahen me 180 OQ nga Ballkani Perëndimor. Njëkohësisht, me kyçjen e zyrtarëve publik nga institucionet relevante të Ballkanit Perëndimor, ata do të kenë pjesën e tyre në këtë projekt duke e zmadhuar edhe përgjegjësinë e tyre për përmirësimin e sistemit të krijimit të politikave publike.

Kush?

Rrjeti Mendo për Evropën (TEN):

European Policy Centre, Serbia
Group for Legal and Political Studies, Kosovo
Foreign Policy Initiative BH (FPI BH), Bosnia and Herzegovina
Institute for Democracy and Mediation, Albania

European Policy Institute (EPI) ­Skopje, Macedonia
Institute Alternative, Montenegro

 

Partner nga grupa e Vishegradit:

EUROPEUM – Institute for European Policy, Czech Republic
Central European University, Hungary

Post by epiadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *