Rregullorja e BE për IA – një hap ambicioz ligjvënës ose një thikë me dy teha?

Ky dokument i shkurtër i politikave analizon propozim-rregulloren për inteligjencën artificiale të Bashkimit Evropian, me theks të veçantë në fushëveprimin e Rregullores, masat mbrojtëse të të drejtave të njeriut dhe rigorozitetin e dispozitave mbi praktikat e ndaluara në sistemet e inteligjencës artificiale.

Comments are closed.