Shkelja e të drejtave themelore të personave LGBTIQ nga Hungaria

Ky dokument i shkurtër jep një pasqyrë të shkeljeve të të drejtave themelore të personave LGBTIQ në Hungari, reagimet e institucioneve të BE-së, rëndësinë e këtyre reagimeve në mbrojtjen e të drejtave të personave LGBTIQ në Hungari dhe më gjerë, si dhe sfidat kryesore me të cilat ata mund të përballen.

Comments are closed.