Balancimi i luftës kundër korrupsionit dhe e drejta për mbrojtjen e të dhënave personale – dy anët e së njëjtës monedhë (sundimi i ligjit)

Kjo përmbledhje analizon nevojën për balancimin e luftës kundër korrupsionit në formën e luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe të drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale përmes gjykimit të GJDBE në rastet e bashkuara C-37/20 dhe C-601/20.

Comments are closed.