Балансирање на борбата против корупцијата и правото на заштита на личните податоци – двете страни на медаљата

Овој краток преглед ја анализира потребата од рамнотежа во борбата против корупцијата во однос на борбата против перењето пари и финансирањето на тероризмот и правото на заштита на личните податоци преку пресудата на Судот на правдата на ЕУ во споените предмети C-37/20 и C-601/20.

Comments are closed.