Sundimi i ligjit në Rumani: Historia e pafund e një shteti anëtar të BE-së

Kjo përmbledhje ofron një pasqyrë të zhvillimeve më të fundit të sundimit të ligjit në Rumani, siç vërehet nën Mekanizmin e Bashkëpunimit dhe Verifikimit (MBV) të Bashkimit Evropian (BE), me fokus të veçantë në pavarësinë e gjyqësorit dhe reformën në drejtësi. Është gjithashtu me rëndësi për autoritetet maqedonase pasi riafirmon rëndësinë e sigurimit të një kornize për vlerësimin afatgjatë të reformave gjyqësore në vazhdim si një parakusht për reforma të qëndrueshme dhe efikase, të cilat gjithashtu do të vazhdojnë të kryhen pas pranimit të vendit në BE.

Comments are closed.