Në shkallë që lëkunden: Rreth të drejtave të njeriut dhe KOVID 19 në Maqedoninë e Veriut pas derogimit nga Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut

Pas shqetësimit për ndikimin e infeksionit të ri viral, i cili ka arritur shkallë pandemike, mbi qasjen në shërbimet shëndetësore (përfshirë abortin dhe shëndetin mendor), të drejtat e punëtorëve (përfshirë gazetarët), korrupsionin, të drejtat e personave të privuar nga liria dhe viktimat e trafikimit me njerëz dhe shfrytëzimit, si dhe ndikimin mbi barazinë gjinore, përfshirë edhe përmes rritjes së pritshme të dhunës në familje, nga disa ditë më parë erdhi edhe një hap i pritur, që vlen të shqyrtohet. Përkatësisht, Maqedonia e Veriut derogoi nga Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) në lidhje me gjendjen e jashtëzakonshme të vendosur për shkak të përhapjes së KOVID-19.

Ky duket si hap i radhës tejet i pritshëm, pasi vendi shpalli  gjendjen e  jashtëzakonshme. Sidoqoftë, ne besojmë se është e rëndësishme të mbani parasysh se rëndësia, vlerësimi dhe pasojat e derogimit do të varen jo vetëm nga modeli dhe mënyra e lëvizjes fillestare – paraqitja e njoftimit për derogim, por edhe nga të gjitha hapat e mëtutjeshëm që do të ndërmarrë vendi deri në ditën kur pushon derogimi. Këto do të jenë elemente mbi të cilët do të përqendrohet Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) kur të shqyrtohen rastet që lidhen me masat që janë marrë ose që nuk janë marrë nga shtetet gjatë krizës KOVID-19. Sidoqoftë, më tej dhe po aq e rëndësishme, siç thekson Agjencia e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian (FRA), kjo krizë do të paraqesë një sfidë të re për gjykatat vendase, të cilat do të duhet të vlerësojnë domosdoshmërinë dhe proporcionalitetin e masave të paraqitura në rastet në lidhje me këto masa.

Prandaj, këtu do të trajtojmë disa pika në lidhje me këtë derogim: bazën e derogimit, shtrirjen e derogimit, kohëzgjatjen dhe përfundimin e tij.

Comments are closed.