Përmbledhje e projektit: Debata nacionale demokratike – Promovimi i tranzicionit të suksesshëm demokratik në Maqedoni

Përmbledhje e projektit: Debata nacionale demokratike – Promovimi i tranzicionit të suksesshëm demokratik në Maqedoni. Projekti ka për qëllim të rrisë përfshirjen e publikut të gjërë në debate me vendim marrësit nacional, që do të mundësojë dialog nacional rreth mekanizmave për tranzicion efektiv demokratik në Maqedoni

Comments are closed.