Shoqëria civile dhe angazhimi i të rinjëve në Ballkanin Perëndimor [ENG]

Dokumenti për politikë prezenton gjetjet për problemet kyçe në të cilat hasin shoqëria civile dhe të rinjtë në Ballkanin Perëndimor dhe jep rekomandime për shtetet e Ballkanit Perëndimor, BE-në dhe shtetet anëtare, rekomandime të cilat janë të fokusuara në gjetjen e mënyrave dhe zgjidhjeve për tejkalimin e pengesave dhe promovimin e pajtimit rajonal, veçanërisht tek të rinjtë; mbledhje transparente dhe inkluzive mes BE-së, shoqërisë civile dhe të rinjve; dhe reforma në kornizën ligjore dhe politike në shtetet e Ballkanit Perëndimor.

Comments are closed.