[Rezyme e projektit] Bashkëpunimi Justitia: Rifitimi i besimit të qytetarëve

Qëllimi kryesor: Të kontribuojë në kthimin e besimit të qytetarëve në sektorin gjyqësor nëpërmjet kyçjes së organizatave qytetare në reformat qënjësore.

Sektori për finansim qëndror dhe nënshkrim të kontratave Ministria e finansave – Intrumentet për ndihmë para – aderuese (IPA II) 2014.

Comments are closed.